Her vil det finnes oversikt over tilbud den enkelte kan søke på. For at tjenesten skal bli innvilget, kreves det at det fattes enkeltvedtak som gir en nærmere beskrivelse på tjenesten. Denne gjøres idag i hovedsak av Rådgiver, i samarbeid med alle seksjonsledere.

Alle skjema kan fås ved henvendelse Rådgiver eller seksjonsledere.

Felles søknadskjema for:

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp (praktisk bistand)
  • Matombringing
  • Trygghetsalarm
  • Støttekontakt
  • Omsorgslønn

Korttidsplass Sykestue og Alderspensjonat,
Fast plass Sykehjem, Alderspensjonat og Fjellheimen:  Søknadskjema

Individuell Plan:  Søknadskjema    vedlegg til søknadskjema    Informasjonsskriv