Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.
 
Sjekk om du kan få bostøtte

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til

NAV Båtsfjord, Postboks 3, 9991 Båtsfjord

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

•    hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue
    (da må du sende inn eget skjema)
•    hvis du/dere flytter til en ny bolig
    (da må du også søke på nytt)
•    hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
•    hvis boutgiftene endrer seg
•    hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.
 
Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 

NAV Båtsfjord, Fomaveien 5 - Telefon: 5555 3333 

Regelverk

•    Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)
•    Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495)