Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og angir overordnede og langsiktige rammer for framtidig bruk og vern av arealene. Planprogrammet beskriver føringer for planprosessen og gjør rede for formålet med arbeidet, hovedaktivitetene, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

 

Forslag til felles planprogram for ny kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord legges nå ut på høring og offentlig ettersyn frem til 01.03.2024.

Planprogram – versjon til offentlig ettersyn finner du her

Innspill til planprogrammet (fristen er utløpt)

Innspill til planprogrammet sendes til postmottak@tana.kommune.no innen 01.03.24

Merk innspill med: «Innspill planprogram – interkommunal kystsoneplan_[avsender

 

Innspill til planen (frist 30.08.24)

Det varsles samtidig planoppstart og åpnes for å kunne gi innspill til planen. Om du har ønsker, behov eller meninger om hvordan kystsonen bør utvikles og forvaltes imøteser vi ditt innspill. Alle innspill vil bli vurdert og informasjonen vil ligge til grunn for utarbeidelse av ny kystsoneplan for kommunene. Innspill fra næringsaktører skal leveres elektronisk ved å fylle ut dette skjemaet.

Innspill til planen sendes til postmottak@tana.kommune.no innen 30.08.24

Merk innspill med: «Innspill til interkommunal kystsoneplan_[avsender

Mer info:

For mer informasjon om planprosessen anbefales det å følge oppdateringer på kommunenes nettsider

Ytterligere informasjon gis av prosjektansvarlig Kari Lene Olsen, 480 90 415, kari.lene.olsen@tffk.no eller  prosjektleder Jan-Christer Torvik, 95922470, jc@arcon.no