Hovedmål for barneverntjenesten:

  • Skape trygge oppvekstforhold i kommunen og ta vare på utsatte barn og ungdommer
  • Arbeide ut fra barnets beste – og gi barnet rett hjelp til rett tid.

 

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade dets helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Vi skal ivareta barns rettigheter, og styrke foreldres omsorgsevne.

 

Målgruppe:

Barn og ungdom i alderen 0-18 (23år), foreldre og øvrig familie rundt barnet

 

Bekymret for et barn?

Alle offentlige etater har meldeplikt til barneverntjenesten dersom de har grunn til å tro at barn lever under forhold med alvorlig omsorgssvikt. 

Privatpersoner kan også melde sin bekymring til barneverntjenesten.
Henvendelsene kan skje skriftlig, i møte eller på telefon.
Private meldinger kan også gis anonymt, dvs. at ditt navn ikke opplyses til foreldrene.
 

Barneverntjenesten er pliktig til å gjennomgå alle meldinger innen én uke, og melder skal ha tilbakemelding fra barneverntjenesten innen 3 uker om at meldingen er mottatt.     

Barnevernvakt 

Fra 01.01.2019 har barneverntjenesten startet med akuttberedskap. 
Det vil si at både private og offentlige har mulighet til å kontakte barneverntjenesten utenfor ordinær kontortid. 
Akuttberedskapen er for barn og familier i akutte situasjoner eller i krise. 

Er du usikker på om situasjonen er akutt kan du ringe til oss for å snakke om det. 

Alle tiltak barnevernvakten iverksetter er hjemlet i Lov om barneverntjenester. 

Barnevernvakt telefonnummer: 458 79 865 

Linker:

Barnevernloven

Bekymringsmelding til barneverntjenesten  (pdf vedlegg)

Barnevernet.no

Barnevernvakten.no

Alarmtelefon for barn og unge tlf. 116 111