BARNEHAGEPLASS - Båtsfjord kommune

 

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august - november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år». Lov om barnehager m. forskrifter

 

Foreldre til barn som fyller ett år i september, oktober eller november, må også huske å søke innen fristen som er 1. april. Foreldrene må oppgi ønsket startdato i søknaden om barnehageplass. Selv om retten til plass først vil inntre i september, oktober eller november, kan barnehagene velge å tilby barna plass tidligere.

 

Båtsfjord kommune har 2 hovedopptak:

For å ha rett til plass, må barn være fylt 1 år innen fastsatt frist;

Opptak 01.04: 1 år innen utgangen av august/september/oktober/november samme år,
Opptak 01.10: 1 år innen utgangen av januar påfølgende år.

 

Båtsfjord kommune har to kommunale barnehager, Klausjorda barnehage og Nordskogen barnehage som gir tilbud til barn i alderen 0 – 6 år.

 

Barnehagene tilbyr alt fra 20 – 100 % plass fordelt på hele dager.

Åpningstiden er kl. 06.45 – 16.15

Pris for full plass er i henhold til Kommunestyrets vedtak eller gjeldende makspris fastsatt av Stortinget.

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3 eller flere

 

Søknad sendes elektronisk via https://barnehage.visma.no/batsfjord

Mer informasjon finnes i eget skriv på kommunens hjemmeside/skoler og barnehager

 

SØKNADSFRIST: 1. APRIL  og 1.OKTOBER

Dette gjelder også for søknader om overflytting mellom barnehagene, eller andre endringer av plass.

Hovedopptak pr. 01.04 vil være bestemmende for hvor mange avdelinger/barnehageplasser kommunen tilbyr for høsthalvåret
Hovedopptak pr.01.10 vil være bestemmende for hvor mange avdelinger/barnehageplasser kommunen tilbyr for vårhalvåret påfølgende år.

 

Etter hovedopptakene tildeles plass i barnehagene fortløpende, så sant ledige plasser.

 

Ved eventuelle spørsmål angående barnehageplass, kontakt barnehagene:

 

Klausjorda barnehage:  tlf:  78 98 32 06 , ved styrer/virksomhetsleder eller

                                  mail : klbarnehage@batsfjord.kommune.no

 

Nordskogen barnehage: tlf:  78 98 32 46 , ved styrer/virksomhetsleder eller

                                  mail : nobarnehage@batsfjord.kommune.no

 

ALLE SOM ØNSKER BARNEHAGEPLASS OPPFORDRES TIL Å SØKE I FORBINDELSE MED HOVEDOPPTAK. (Gjelder uansett hvilket tidspunkt man ønsker plass fra)