Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

Hvilket regulativ skal brukes?

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

Betalingstidspunkt

Matrikkelforskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven, 5. ledd sier:

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis. Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet

Kommunen kan velge om gebyret skal betales forskuddsvis eller etterskuddsvis. Dette må innarbeides og vedtas i gebyrregulativet.

 

Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsfrister

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften §18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober til 15. mai.

I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomstveger fortsatt er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegen er åpnet etter vinterstenging.

 

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

“Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert. Eksempel på en tiltaksorientert sak er:

Melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne.

Eksempel på tiltakshaverorientert forhold er:

Tiltakshavers betalingsevne eller samfunnsfunksjon f.eks. en humanitær organisasjon.

 

For den siste kategorien bør de samme retningslinjer som kommunen benytter i forhold til søknad om ettergivelse av skatter og avgifter følges.

Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.

Jfr: Matrikkellovens § 46.

Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre.

 

Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

Rådmannen gis myndighet til å endre satsene i henhold til prisindeks for bygg og anlegg.

Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

Timepris medgått tid

Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: Brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid.

 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32, forskrift §§ 16 fastsettes som følger:

 

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Punktfeste                                                                            kr.          9 360,-

Areal fra 0-1500 m2                                                            kr.        18 718,-

Areal fra 1501 – 2000 m2                                                  kr.        25 396,-

Areal fra 2001 m2 økning pr. påbegynt da                      kr.           1 664,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 – 500 m2                                                              kr.        18 144,-

Areal fra 1501 – 2000 m2                                                     kr.        24 802,-

Areal fra 2001 m2 økning pr. påbegynt da                         kr.          1 664,-

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

Areal fra 0 – 250 m2                                                                 kr.          5 976,-

Areal fra 251 – 2000 m2                                                          kr.        16 020,-

Areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da                        kr.          8 012,-

Areal over 5000 m2 etter medgått tid

Minstegebyr                                                                                kr.        21 845,-

Oppretting av anleggseiendom.

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

 

            Volum fra 0 – 2000 m3                                                               kr.          14 565,-

            Volum fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt 1000 m3            kr.            2 083,-

            Volum 5000 m3 etter medgått tid. Minstegebyr                    kr.          30 214,-

Registrering av jordsameie. Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie

 Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie

 Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr                         kr.        12 480,-

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet                             kr.        3 126,-

Tillegg pr. reg.nr. som blir berørt                                          kr.        1 050,-

 

* I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning

 i samsvar med pkt 1.1 til 1.5 ovenfor innen fristen på 3 år.

2.1.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den blir fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.5.

Grensejustering. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av den minste eiendommens areal. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

Areal fra 0 – 250 m2                                                              kr.        6 240,-

Areal fra 251 – 2000 m2                                                       kr.      10 403,-

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av

anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

 

volum fra 0 – 250 m3                                                            kr.        2 978,-

volum fra 251 – 1000 m3                                                      kr.        5 942,-

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av den minste eiendommens areal. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

Areal fra 0 – 250 m2                                                              kr.        6 240,-

Areal fra 251 – 2000 m2                                                       kr.      10 403,-

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet ti

l en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun      overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Gebyr for arealoverføring faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr.               16550,-

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er:

For inntil 2 punkter                                                                            kr.         2 918-

            For overskytende grensepunkter, pr. punkt                                      kr.        1 150,-

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter                                                                            kr.        5 210,-

            For overskytende grensepunkter, pr. punkt                                      kr.        1 813,-

            Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

7. Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minimum 2 timer.       

            Timepris                                                                                            kr.        1 555,-

8. Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider                                                             kr.          175,-

Matrikkelbrev over 10 sider                                                              kr.          350,-


Priser jfr. Matrikkelforskriften §16

9. Tjenester som skal betales etter medgått tid

For arbeid som ikke går inn under gebyrregulativet, kan gebyr regnes etter medgått tid.


    Kontorarbeid                                                                         kr.            940,-
    Feltarbeid                                                                              kr.        1 517,-