Hvilke tegninger må være med i en byggesøknad?

Hvilke type tegninger som må være med i en byggesøknad varierer etter hva som skal bygges og reguleringsplanen som gjelder for tomten.

Men de vanligste tegningene som skal være med i en byggesøknad er:

 • Situasjonskart / utomhusplan
 • Plantegninger
 • Fasadetegninger
 • Snittegninger

I noen tilfeller er det også nødvendig med:

 • 3D-modell av nabolaget
 • Sol- og skygge analyse
 • Terrengsnitt/terrengprofil
 • Perspektivtegninger

Generelle krav til byggesøknadstegninger

 • Plantegninger, snittegninger og fasadetegninger i målestokk 1:100
 • Utomhusplan i målestokk 1:200. Bruk gjerne farger for å vise at kravene i kommuneplanen eller reguleringsplanen for eiendommen blir oppfylt.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500. Her kan det brukes farger eller skravur for å vise hvilke bygning søknaden gjelder. Situasjonskartet kan kjøpes fra https://infoland.ambita.com/
 • Tegningene må ha rette streker, man kan for eksempel ikke tegne de for frihånd.
 • Alle tegningene må målsettes med relevante mål.
 • Formatet skal være A4 eller A3. Ved andre formater skal målestokk i A3 oppgis for nedkopiering.
 • Siden søknaden skal sendes digitalt, må hver tegning være i egen fil (jpg eller pdf).
 • Tittelfelt må inneholde: Type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse og ansvarlig foretak. Du kan også ha med anvisningsfigur og himmelretning.
 • Dersom det gjøres endringer på eksisterende bygning, skal man også sende inn tegninger av eksisterende situasjon (fra før endringen)

Krav til situasjonskart

Et situasjonskart er et basistkart utarbeidet av kommunen hvor rammebetingelsene for plan- og byggesaksbehandling er inntegnet. Dette kartet blir benyttet for deling av eiendom og plassering av tiltak. Et situasjonskart er ment som hjelp for plassering av tiltak, og benyttes for å vise ny eller endret tilknytning til offentlig VA-nett i forbindelse med tiltaket. Dersom man ønsker å gjøre endringer på huset er det viktig at situasjonskartet som blir sendt inn ikke er eldre enn 1 år. 

Situasjonskartet skal vise plasseringen av bygningen i forhold til omkringliggende bebyggelse. Tegningen må vise hele tiltaket nøyaktig inntegnet. Her skal det påføres utvendige mål og avstander. Dersom det er relevant skal situasjonskartet vise tiltakets planlagte plassering og minste avstand til:

 • Nærmeste nabogrense
 • Avstand mellom bebyggelse
 • Avstand til nabobebyggelse
 • Avstand til senter av vei
 • Avstand til tog/trikk/sjø/vann eller lignende
 • Høyspentlinjer (luftstrekk/kabel)
 • Reguleringslinjer (Plangrenser/formålgrenser/byggegrenser)

Situasjonskartet skal også inneholde:

 • Vann -og avløpsledninger
 • Arealbruk for parkering og minste uteoppholdsareal (MUA)
 • Takflate og møneretning
 • Adkomst og parkering når det er relevant

Krav til plantegninger

 • alle etasjeplan med etasjenummer påført
 • markering hvor snitt er tatt
 • markering som viser retning mot nord (nordpil)
 • bygningens yttermål og yttermål på for eksempel tilbygg.
 • planløsning med avgivelse av bruk/rombetegnelse, samt areal på rommene. 
 • om det er flere bruksenheter i samme bygg må disse markeres som separate bruksenheter på tegningen.
 • vinduer, dører og porter i yttervegg markeres og settes på mål
 • yttervegger med riktig tykkelse
 • når tiltaket omfatter endringer eksisterende bygning, leveres plantegninger av hele etasjen der endringen skjer.

Krav til fasadetegninger

 • tiltaket i sin helhet (bygningen skal være uttegnet i sin helhet)
 • himmelretningen skal fremgå på alle fasader.
 • bygningens eksteriørkarakter og materialvalgangivelse
 • Terrenglinjer må vises. Både eksisterende og nytt terreng dersom dette endres.
 • avstand til nabogrenser
 • Ved tilbygg og påbygg skal alle fasader der endringene er synlig, sendes inn. Endringene kan markeres med for eksempel annen farge, tykkere linje, eller lignende.

Krav til snittegninger

Romhøyde (innvendige høyder)
Yttervegger og tak i riktig tykkelse

 • takvinkel med angitt grad
 • møne- og gesimshøyde, inkludert taktekking over gjennomsnittlig terrengnivå.
 • kotehøyde på for eksempel grunnmur, gulv eller ferdig møne.
 • terrenglinjer (nytt og eksisterende terreng)
 • målsetting av vindusplassering