1) Høring av forslag til ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr

Båtsfjord kommune legger med dette forslag til ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 12. november 2021.

Høringssvar kan sendes til postmottak@batsfjord.kommune.no eller til Båtsfjord kommune, Hindberggata 18, 9990 Båtsfjord.

2) Bakgrunn

Kommuners adgang til å kreve inn feie- og tilsynsgebyr er hjemlet i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Rammene for kommuners feie- og tilsynsgebyr skal fastsettes i lokal kommunal forskrift.

Forskrift om brannforebygging fastsetter de overordnede rammene for feiing og feietilsyn. Forskriften trådte i kraft 1. Januar 2016, og erstatter tidligere sentral forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002.

Den nye sentrale forskriften innebærer at feiing og tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomføres etter behov. Byggverk inkluderer nå også fritidsboliger. Tidligere var det eier av fritidsboligen som var ansvarlig for at nødvendig feiing og tilsyn ble utført. Fra 2016 er dette kommunens ansvar.

3) Gjeldende forskrifter og praksis

Feie- og tilsynsgebyrer skal følge selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til abonnentene i form av lavere årsgebyr i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over årsgebyret i løpet av en tilsvarende femårsperiode. Dette er i tråd med generasjonsprinsippet innenfor selvkost. Feie- og tilsynsgebyr kan ikke benyttes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.

I tråd med gjeldende gebyrregulativ i Båtsfjord kommune betaler abonnentene et årlig gebyr for feiing og tilsyn pr. pipe på eiendommen. Satsen for 2021 ligger på kr 610 eks. mva.

4) Forslag til ny forskrift for feie- og tilsynsgebyr

I forslaget til ny feie- og tilsynsforskrift blir det foreslått at eier av byggverket med ett eller flere fyringsanlegg skal betale et årlig gebyr for feie- og tilsynstjenesten, uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. For å få fritak fra gebyrplikt må det være en fysisk adskillelse av ildstedet fra skorstein/røykkanal.

Det er kommunestyret som årlig fastsetter gebyrene, og satsene fremkommer av gebyrregulativet. Det beregnes et årlig gebyr som er uavhengig av om det faktisk er utført feiing eller tilsyn. Et årlig gebyr og ikke at faktisk utført feiing eller tilsyn utløser gebyr, sikrer en forutsigbar årlig inntekt til kommunen og redusert følsomhet for gebyrsvingninger som følge av varierende selvkostresultat.

Gebyret fastsettes med utgangspunkt i antall røykkanaler som er tilknyttet eiendommen, samt hyppighet for feiing/tilsyn gitt en risikovurdering. I tråd med selvkostprinsippet skal gebyret dekke kommunens utgifter til både feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Det vil kunne påløpe engangskostnader knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) når kommunene nå er gjort ansvarlig for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger. Tidligere måtte eiere av fritidsboliger selv bestille feiing eller tilsyn. Det er derfor lagt opp til at kommunen kan differensiere gebyret for fritidsboliger dersom de ønsker det. Mange av fritidsboligene ligger utenfor allfarvei, noe som kan kreve bruk av spesialkjøretøy og lignende for å komme frem. Kommunen har derfor mulighet til å belaste et tillegg i det ordinære gebyret dersom det ikke er kjørbar vei frem til eiendommen. Ved tvil om veien er kjørbar eller ikke, er det kommunens syn som er avgjørende.

Dersom eieren av eiendommen ikke er tilstede, eller dersom forholdene ikke er lagt til rette for forsvarlig feiing, så medfører det at feieren må tilbake til vedkommende eiendom ens ærend. Dette er en betydelig tidstyv og et særskilt gebyr knyttet til bomturer er foreslått som et virkemiddel for å redusere omfanget av dette. Gebyret for bomtur, i forskriften benevnt som «særskilt gebyr», må være knyttet til gjennomsnittlig faktiske kostnader til merarbeidet dette medfører. Gebyret kan ikke inneholde et element av straff. Gebyret kan forsøksvis settes til 2 ganger årsgebyret, tilsvarende kostnaden for ca. to timers arbeidstid, herunder reisevei tur/retur.

Feiing/tilsyn skal varsles i god tid, og det er anledning for eier til å be om utsettelse. Det er i forskriften forutsatt at varsel om feiing/tilsyn og fristen for å melde om utsettelse av feiing eller tilsyn fastsettes i gebyrregulativet. Dette gjør det enkelt å regulere fristen dersom det er behov for dette.

Det er intensjonen at den nye forskriften for Båtsfjord kommune skal anvendes fra 2022. Forskriften må i forkant av dette på høring og vil måtte vedtas av kommunestyret.

5) Arbeidsgruppen

Forslag til ny forskrift for feiing og tilsyn er utarbeidet av Båtsfjord kommune. EnviDan AS har vært sparringspartner.

Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel.
Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike abonnentgruppenes kostnadsnivå på best mulig vis.
Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare eller vanskelige formuleringer.
Fleksibel: Forskriften viser til årlige kommunestyrevedtak for størrelsen på gebyrene, frister for varsling og eventuell differensiering av gebyr.

Båtsfjord kommune imøteser høringssvar.