Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Du må være eier eller styreleder for å kunne representere selskapet.

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted. Hvis du krysser av for at du skal starte et nytt sted må du legge inn alle opplysningene selv. 

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalgsstedet
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF- 1244 fastsatt av Skattedirektoratet
 • Målsatt tegning over utsalgsarealet
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansattelse ved salgsstedet
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse fra MVA- manntallet
 • Dokumentasjon av at ansatte er registrert i NAV arvbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeidskontrakt
 • Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
 • Eventuell kjøpekontrakt (skjøte eller leiekontrakt)

Skjema finner du nederst på siden.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Tidsskjema forutsettes at det er en fullstedig søknad med vedlegg som foreligger. 

Søknad om salg- og skjenkebevilling for alkohol skal sluttbehandles i kommunestyret/formannskapet.
Det avholdes ikke politiske møter i perioden juli – august.