Helsetjenester i hjemmet

Hjemmesykepleie er en tjeneste som gir helsehjelp til brukere i eget hjem. Ved behov for helsetjenester kan brukere som bor i egen bolig søke om dette. Tjenesten er vedtaksbasert og tildeles etter en individuell kartlegging og vurdering av behov.

Tjenesten omfatter:

  • Medikamentadministrering – kan omfatte bestilling av resepter, kontakt med apotek, administrering av enkeltdoser. Brukere som kan benytte seg av multidose direkte fra apotek 0g/eller som kan hente medisinen sin selv fra apoteket, vil ikke få bistand til administrering av medikamenter

Brukere med medisindispenser vil få tilsyn dersom varsel om ikke tatt medikamenter sendes til hjemmetjenesten.

  • Sårbehandling – Sår skal som hovedregel være vurdert av lege og følges opp på legekontoret. Der det ikke er mulig for bruker å komme seg til legekontoret utføres sårstell i hjemmet
  • Personlig stell og omsorg – bistand til å stå opp og legge seg og ivareta personlig hygiene. Bistand til dusj, vask av hår og klippe negler. Stell av vanskelige negler må foregå hos fotpleier.
  • Prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner - måling av blodtrykk, puls og glucose kan gjøres som et ledd i observasjon. Dette skal være faglig begrunnet og tidsavgrenset.
  • Omsorg ved livets slutt – det gis mulighet til å imøtekomme brukers ønske om få dø i sitt hjem, med sine nærmeste til stede.

Lovhjemmel

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a jf. § 3-1

EGENBETALING

Innvilgelse av helsetjenester i hjemmet er gratis.

KOMPETANSE

Tjenesten utføres av sykepleier eller helsefagarbeider/hjelpepleier, avhengig av tjenesteomfang og kompetansebehov.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om helsetjenester i hjemmet.

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret, Elin Karlsen, tlf 468 08 073, epost: elin.karlsen@batsfjord.kommune.no

Konst. seksjonsleder hjemmebasert omsorg, Helene Bye Olsen, tlf 476 39 758. epost: helene.olsen@batsfjord.kommune.no

 Se vedleg for søknadsskjema.