• Gebyr beregnet etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad foreligger og gebyr faktureres tiltakshaver når saksbehandlingen starter.
  • Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarente, jfr Lov om renter ved forsinket betaling, samt purregebyr ihht gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
  • Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.
  • Forhåndskonferanse er inkludert i gebyrene.
  • Utstedelse av midlertidig brukstillatelse og/ eller ferdigattest er inkludert i gebyrene.
  • Andelen av gebyr som brukes til tilsyn er anslagsvis 10 %.
  • Dersom søknaden krever dispensasjonsbehandling, vil det i tillegg bli krevd gebyr etter pkt 5.1 Dispensasjoner.
  • Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse betales det ikke gebyr for (Pbl § 20-3)

 

§ 3.2 Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyr, jfr Forskrift om byggesak § 7-4.

 

§ 3.3 Gebyr ved avslag

Dersom en søknad om tiltak fører til avslag betales fullt gebyr ihht regulativet for vedkommende tiltak.

 

Dersom det innen tre måneder etter avslaget fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling.

 

§ 3.4 Arealberegning

Bruksareal (BRA) beregnes som beskrevet i Forskrift om tekniske krav til byggverk § 5-4.

 

§ 3.5.1 Boliger og fritidsboliger uten sekundærleilighet, Pbl § 20-1 a)

Bruksareal (BRA), m2

Ett-trinns søknad

Pbl § 21-7

2. ledd

Ramme- tillatelse

Igangsettings- tillatelse

BRA ≤ 100

8 355,-

7 458,-

7 458,-

4 180,-

100 < BRA ≤ 200

11 693,-

11 693,-

     10 353,-

4 180,-

BRA > 200

16 621,-

14 212,-

14 212,-

4 180,-

§ 3.5.2 Andre nybygg, tilbygg og påbygg, Pbl § 20-1 a)

Gjelder andre søknadspliktige tiltak som nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging. Gjelder også for bolig og fritidsbolig med flere leiligheter. Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel benyttes pkt. 3.5.1 på boligdelen og pkt. 3.5.2 på annet areal.

 

Bruksareal (BRA), m2

Ett-trinns søknad

Pbl § 21-7

2. ledd

Ramme- tillatelse

Igangsettings- tillatelse

BRA ≤ 50

4 680,-

4 180,-

    4 180,-

2 519,-

50 < BRA ≤ 150

7 458,-

6 798,-

   6 798,-

2 519,-

150 < BRA ≤ 300

13 363,-

11 693,-

11 693,-

2 519,-

300 < BRA ≤ 700

25 056,-

22 894,-

22 894,-

4 180,-

700 < BRA ≤ 1000

35 075,-

31 402,-

31 402,-

4 180,-

BRA > 1000

+ kr 31 pr m2

+ kr 31 pr m2

+ kr 31 pr m2

4 180,-

 

§ 3.5.3 Bruksendring, Pbl § 20-1 d)

Bruksendring uten bygningsmessige endringer

Kr.

4 180,-

For bruksendring med bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning av bruksenheter, betales gebyr på 50 % av gebyr i pkt 3.5.2.

For bruksendring som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller omfatter tilbygg/ påbygg betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i pkt 3.5.2.

§ 3.5.4 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg, Pbl § 20-1 e)

Minsteavgift for riving av tiltak

Kr.

4 180,-

Riving av bygninger og konstruksjoner, 100 m2 ≤ BRA ≤ 600 m2

Kr.

6 798,-

Riving av bygninger og konstruksjoner, BRA > 600 m2

Kr.

9 733,-

§ 3.5.5 Heiser og løfteinnretninger, Pbl § 20-14 f) og § 29-9

Kommunal saksbehandling etter sikkerhetskontroll utført av Norsk Heiskontroll

Kr.

5 008,-

Saksbehandlingsgebyr og utstedelse av driftstillatelse for nye heiser, ombygninger og større reparasjoner av eksisterende heiser

Kr.

9 196,-

Installasjon av enkel trappeheis for bevegelseshemmede

Kr.

3 339,-

 

 

 

§ 3.6 Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-2

Gjelder driftsbygninger under 1000 m2, mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg som ikke skal plasseres for mer enn 2 år og andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.

 

Bruksareal (BRA), m2

Ett-trinns

søknad

Pbl § 21-7

2. ledd

BRA ≤ 50

2 519,-

2 002,-

50 < BRA ≤ 150

5 344,-

4 684,-

150 < BRA ≤ 300

11 693,-

10 530,-

300 < BRA ≤ 700

21 710,-

20 042,-

700 < BRA ≤ 1000

30 066,-

27 569,-

BRA > 1000

+ kr 31 pr m2

+ kr 31 pr m2

§ 3.7 Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 og § 20-2 som ikke kan måles etter bruksareal

 

Pipe, våtrom og fasadeendring i/ på boliger, fritidsboliger, garasjer ol.

Kr.

2 519,-

Vann- og avløpsledninger, traselengde ≤ 5 km

Kr.

8 355,-

Vann- og avløpsledninger, traselengde > 5 km

Kr.

16 704,-

Nedgraving tanker/ tanker på terreng

Kr.

7 520,-

 

For andre tiltak som for eksempel forstøtningsmur, innhegning, fasadeendring på større tiltak, skilt, reklameinnretninger, våtrom i større tiltak, bygningstekniske installasjoner, vesentlig terrenginngrep, anleggelse av vei, parkeringsplass og landingsplass etc. gjelder:

 

For behandling etter Pbl § 20-2

Kr.

2 519,-

For behandling av tiltak etter Pbl § 20-1, tiltaksklasse 1

Kr.

5 858,-

For behandling av tiltak etter Pbl § 20-1, tiltaksklasse 2

Kr.

10 025,-

For behandling av tiltak etter Pbl § 20-1, tiltaksklasse 3

Kr.

21 710,-

 

§ 3.8 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk

Satsene gjelder pr endringssøknad

 

Søknadsendring med krav om ny nabovarsling og/ eller endring i matrikkelen (eiendomsregistret)

Kr.

              3 357,-

Søknadsendring uten krav om ny nabovarsling og/ eller uten endring i matrikkelen (eiendomsregistret)

Kr.

1 342,-

 

§ 3.9    Ansvarsrett for selvbygger

§ 3.9 Ansvarsrett for selvbygger

Ansvarsrett som selvbygger

Kr

1 700,-