Hvem kan søke?

Det vanligste er at eieren av den eksisterende eiendommen søker om fradeling av en ny eiendom.
Hvis du søker på vegne av eier må du legge ved fullmakt.

Fullstendig liste over de som kan søke finner du her: matrikkellova § 9.

Hvordan går jeg frem?

Søknadsprosessen ved en deling av eiendom består av to trinn:

  1. Først skal saken behandles av MUNT etter plan og bygningsloven.
  2. Saken behandles videre av oppmålingsavdelingen.

Trinn 1: Søke om deling av eiendom

1. Lever søknad om fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning til MUNT.
Begge skjema må leveres inn. Vi anbefaler at du søker digitalt.

Søknad om tillatelse til fradeling
Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Vedlegg som må følge søknaden:

  • Kart som viser arealet som ønskes fradelt. Informasjon om kart finner du her.
  • Nabovarsel og kvittering for at nabovarsel er sendt.
  • Kreves det dispensasjon må dette også søkes om.
  • Dokumentasjon på tilknytning til offentlig veg, vann, og avløp. Dersom det er private anlegg/over privat grunn må det foreligge tillatelse fra grunneier. Ved avkjøring til offentlig veg er det behov for avkjøringstillatelse fra berørt vegmyndighet. Ved privat avløp må det foreligge utslippstillatelse fra Båtsfjord kommune.
  • Dokumentasjon på tilstrekkelig brannslukkevann dersom dette er aktuelt. Ta kontakt med Båtsfjord kommune MUNT for avklaring på tilgjengelig brannslukkevann på din eiendom.
  • Eventuell annen relevant dokumentasjon, f.eks. dokumentasjon på trygg byggegrunn.

2. Søknaden behandles av en saksbehandler etter plan og bygningsloven. Behandlingstiden for slike søknader er på inntil 12 uker, med mindre søknaden oppfyller vilkårene for tre ukers saksbehandlingstid i plan- og bygningslovens § 21-7 tredje ledd.

3. Du vil videre motta faktura for saksbehandlingen av søknaden. Hva koster det?
4. Om tillatelse blir gitt får oppmålingsavdelingen melding om dette og vil ta saken videre.

Trinn 2: Gjennomføring av oppmålingsforretning

1. Før det kalles inn til oppmålingsforretning:
Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av eiendommen etter at vedtaket er fattet.
Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 25.10 til 25.05) eller hvis det mangler nødvendige skjema eller erklæringer.
I vedtaket om fradeling kan det være gitt vilkår for at fradelingen kan utføres. Dette kan typisk være vegretter, rett til å ha liggende vann- og avløpsledninger med mer. 

  • Hvis det er tinglyst en urådighet over eiendommen, må samtykke fra rettighetshaveren legges ved.

Mye av informasjonen ligger gjerne i grunnboken til eiendommen, den kan du finne på kartverkets side: Seeiendom.no.

2. Etter at nødvendige skjema og erklæringer foreligger vil oppmålingsavdelingen kalle inn til oppmålingsforretning ute i marka. Det sendes da et varsel til partene med 14 dagers frist.
3. Landmåler merker og måler de nye grensene sammen med partene under oppmålingsforretningen.
4. Etter oppmålingsforretningen vil det sendes ut en protokoll som skal gjenspeile oppmålingsforretningen, samt underretning om hva som er ført i matrikkelen. Den nye eiendommen sendes til tinglysing.

Du har rett til å klage på protokollen/gjennomføringen av oppmålingsforretningen og det som har blitt ført i matrikkelen, her gjelder en klagefrist på 3 uker fra underretning er mottatt.

5. Søker får tilsendt matrikkelbrev og grunnbokblad etter at fradelingen er tinglyst.
6. Du vil motta faktura fra oppmålingsavdelingen. Hva koster det?