Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Når du er ferdig å bygge et søknadspliktig tiltak, må du søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Dersom du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, skal også dette meldes til kommunen. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Et nytt bygg kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse.

Kommunen krever alle søknader digitalt, også ferdigattest.
https://skjema.no/batsfjord/705167

Ferdigmelding for tiltak uten søknadsplikt

Når du er ferdig med å bygge noe som er unntatt søknadsplikt, er det ditt ansvar å gi beskjed til kommunen om hva du har bygd. 

Dette gjør du for at kommunen skal kunne oppdatere kart- og eiendomsregisteret. Det kan også være viktig for deg å få registrert hva du har bygd i tilfelle det kommer nye arealplaner for din eiendom, eller nye regelendringer som gjør at det du har bygd ikke lenger er unntatt søknadsplikt.

Fyll ut skjema "Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt".

Skjemaet kan sendes på epost til postmottak@batsfjord.kommune.no - husk å merke e-posten med din adresse eller gårds- og bruksnummer.

Midlertidig brukstillatelse

En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. Eksempel på dette kan være der eier selv skal sluttføre kjelleretasjen eller loftsetasjen, eller hvor opparbeiding av utearealer må vente til våren, eller der det er gitt rammetillatelse til rekkehusbebyggelse og hvor enhetene ferdigstilles suksessivt.

Dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Når alle arbeider er fullført må det søkes om ferdigattest.

Skjema for å søke om midlertidig brukstillatelse

Kildesortering byggavfall

Husk at det er krav om dokumentasjon på kildesortering ved søknad om ferdigattest. Ved nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal og riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal må minst 60% av avfallet må kildesorteres.