Når trenger du skjenkebevilling?

 • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Spesielle krav i Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune har bestemt at følgende vilkår skal gjelde ved innvilgelse av alle typer bevillinger:

 • Innvilgelse av alle typer bevilling gis under forutsetning av at brannvernmyndigheten ikke har innvendinger i forhold til brannsikkerhet ved stedet eller lokalene (herunder også telt/lavvo el lignende) arrangementet skal holdes i
 • For skjenking ute i Båtsfjord tettsted gjelder i tillegg:
  • Bevilling for skjenking utendørs i Båtsfjord tettsted innvilges kun for gruppe 2
  • Ved skjenking ute i Båtsfjord tettsted skal skjenkestedet ha personell eller vakter tilstede som er synlig for gjester og øvrig publikum

 

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Du må være styreleder, eier eller daglig leder for å kunne representere selskapet.

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Grunneiers tillatelse ved utseservering
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalgsstedet
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF- 1244 fastsatt av Skattedirektoratet
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansattelse ved skjenkestedet
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse fra MVA- manntallet
 • Dokumentasjon av at ansatte er registrert i NAV arvbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeidskontrakt
 • Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
 • Eventuell kjøpekontrakt (skjøte eller leiekontrakt)

Hvor lang tid tar det?

Søknad om skjenkebevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Tidsskjema forutsettes at det er en fullstendig søknad med vedlegg som foreligger. 

Søknad om salg- og skjenkebevilling for alkohol skal sluttbehandles i kommunestyret/formannskapet.
Det avholdes ikke politiske møter i perioden juli – august.