ORGANISERING AV TJENESTEN

Hvis bistanden du mottar skal bli organisert som BPA, vil du eller en som står deg nært, får rollen som arbeidsleder. Båtsfjord kommune vil være arbeidsgiver.

Å være arbeidsleder innebærer et ansvar for den daglige driften av ordningen. , og arbeidsoppgaver vil blant annet være:

  • Definere egne bistandsbehov
  • Rekruttere, ansette og lære opp assistenter
  • Utøve daglig ledelse overfor assistentene
  • Sørge for at gjeldende lover og forskrifter følge opp overfor assistenter
  • Lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner
  • Håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner
  • Håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet
  • Skaffe vikarer
  • Delta på kurs i arbeidsledelse

Hvis det ikke er gjennomførbart eller du/en av dine nærmeste ikke ønsker å være arbeidsleder kan ordningen gjennomføres med at assistentene ansettes av kommunen, og at tjenesten da organiseres som en kommunal personlig assistent.

 

Du kan i utgangspunktet bestemme hvem du ønsker å ansette som assistent, men hvis du og arbeidsgiver er uenig, har arbeidsgiver det siste ordet.

Du kan i utgangspunktet ikke ansette familiemedlemmer eller andre som står deg nær. Grunnen til dette er at det fort kan oppstå uheldige interessekonflikter når du skal være leder for noen som du har et nært forhold til.

Det er kommunen som bestemmer om du kan ansette familiemedlemmer eller andre som står deg nær. Hvis du ikke får tak i vikarer kan du bruke nærstående som tilkallingsassistent i enkelttilfeller

EGENBETALING

Det koster det samme å ha BPA som om du hadde hatt vedtak om praktisk bistand i hjemmet. Kommunen kan kreve at du betaler egenandel for praktisk hjelp, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring følger av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 9. Nye satset vedtas årlig av kommunestyret.

Se vedlegg for søknadsskjema