Hensikten med individuell plan

Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Samfunnet skal sikre at det til enhver tid er én person, en koordinator, som har hovedansvaret for å følge opp deg som tjenestemottaker.  

Planen skal skape klarhet for tjenestemottakeren, avklare ansvarsforhold og danne grunnlag for vedtak om tjenester fra det offentlige. Videre skal det foretas en vurdering og settes i verk tiltak som kan bidra til at bistanden blir koordinert.

Planen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom deg, eventuelle pårørende og tjenesteytere innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Trenger du en koordinator for tjenestene dine?

Du kan få utnevnt en koordinator. Koordinatoren skal sikre at du får nødvendig oppfølging og samordne tjenestene, samt arrangere koordineringsmøter/ ansvarsgruppemøter. Koordinatoren skal også sikre fremdrift i arbeidet med en individuell plan dersom du ønsker det. Har du rett til, men ikke ønsker en skriftlig plan, kan du likevel få en koordinator.

Slik får du en individuell plan eller koordinator

Du må kontakte din koordinerende enhet/forvaltningskontoret for helse og omsorg hvis du vil søke om hjelp til å utarbeide en individuell plan og/eller benytte deg av tilbudet om koordinator. Sentrale oppgaver for koordinerende enhet er blant annet å ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering.

Lovgivningen legger ikke opp til at det skal fattes enkeltvedtak ved tildeling av koordinator og individuell plan. Bakgrunnen for dette er at en individuell plan ikke tildeler tjenester eller gir tjenestemottakerne rettskrav på tjenestene. Individuell plan skal bidra til å koordinere de tjenestene tjenestemottakere får.

Her søker du.

Se søknadskjema i vedlegg under denne teksten.