PPT har ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov.

 • PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder for barn i førskolealder, elever i grunnskolen, og for voksne med rett til opplæring.
 • Vi har som mål å hjelpe barn, unge og voksne til en bedre hverdag i barnehage og skole.
 • Alle kan henvende seg til PPT for råd og veiledning
 • Ved behov kan PPT samarbeide med ulike instanser som for eksempel helsestasjonen, BUP ol.
 • Tjenesten er gratis

PPT kartlegger, veileder og gir råd i forhold til:

 • Læringsmiljø
 • ADHD
 • Ulike typer fagvansker (f.eks. lese-, skrive - og matematikkvansker)
 • Språkvansker
 • Atferdsproblem
 • Ulike typer funksjonshemninger
 • Sosiale/følelsesmessige vansker
 • Mobbing

Hvem kan kontakte PPT:

 • Henvisning til PPT kan skje gjennom barnehage, skole eller voksenopplæringssenter.
 • Foresatte kan på eget initiativ henvise til PPT og elever kan ved fylte 15 år på eget initiativ henvise seg selv til tjenesten uten samtykke fra foresatte.
 • Hvis det er bekymring rundt et barns utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PPT i samordnet drøftingsmøte med skole/barnehage, før det blir en formell sak i form av en henvisning. Ta kontakt med kontaktlærer på skolen eller pedagogisk leder på avdelingen i barnehagen, dersom du ønsker at ditt barn skal drøftes.
 • Tiltak skal normalt først være prøvd ut før henvisning sendes PPT.

Stillinger i PPT:

Aktuelle linker: