§ 1.1 Grunnlag

Gebyr etter dette regulativet uttrykker kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan- og bygningsloven og eierseksjoneringsloven.

 

I tillegg til gebyrer etter dette regulativet vil det i forbindelse med en søknad bla. kunne bli innkrevd tilknytningsavgift for vann og/ eller avløp, samt innkrevd gebyrer på vegne av andre offentlige myndigheter som for eksempel tilknytningsgebyr.

§ 1.2 Regulering av gebyrregulativets satser

Regulativet reguleres ihht. konsumprisindeks for varer og tjenester (KPI)11117

 

Kommunestyret kan gjøre endringer i regulativet ut over indeksreguleringen når kommunestyret finner det nødvendig.

 

Gebyr etter pkt. 5.3 Seksjonering reguleres etter Seksjoneringslovens bestemmelser.

§ 1.3 Gyldighet

Dette regulativet gjelder fra 01.01.13. Med mindre annet framgår nedenfor, beregnes gebyrene etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt kommunen mottar komplett søknad.

§ 1.4 Betalingsplikt

Alle som får utført tjeneste etter denne forskriften skal betale gebyr ihht gjeldende satser.

§ 1.5 Betalingsfrist

Tidspunktet for fakturering av gebyret og betalingsfrist fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag.

§ 1.6 Gebyr beregnet etter medgått tid

For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid, skal kommunen skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeid er fullført skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

 

For et gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid, jfr denne forskriften beregnes følgende timesats kr. 1094,- for saksbehandler. Timepris reguleres ihht regulativets bestemmelser.

§ 1.7 Gebyr for sak som trekkes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til saksbehandlingstiden som er lagt ned. Ved beregning benyttes reglene i pkt 1.6 Gebyr beregnet på anvendt tid. Normal mottakskontroll ansees i denne sammenheng ikke som saksbehandlingstid.

 

§ 1.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og kostnadene kommunen har hatt som følge av saksbehandlingen, kan rådmannen eller den han/ hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr etter grunngitt søknad.

 

Rådmannen eller fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. Dette gjelder fastsetting av både høyere eller lavere gebyr. Personlige/ sosiale forhold regnes ikke som særlige grunn.

 

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1.9 Klageadgang

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak som er i samsvar med regulativets satser eller fastsatt timesats, kan ikke påklages.

 

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/ eller medgåtte utgifter (jfr pkt 1.6) samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr (jfr pkt 1.8), kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark etter reglene i plan- og bygningslovens § 1-9.

 

Ved klager skal forvaltningslovens bestemmelser følges. Klagefrist er 3 uker.