Planstrategi

Planstrategien skal vurdere hvilket planarbeid som skal prioriteres i valgperioden.  

I planstrategien skal det tas stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke. Planstrategien skal i tillegg drøfte hvilke oppgaver kommunene er tjent med å planlegge sammen med nabokommuner og kommuner i regionen for øvrig. Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

 

Planstrategi 2020-2023

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Planen skal være strategisk og langsiktig og inneholde mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Alt planarbeid i kommunen bygger på kommuneplanen.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som viser hvordan kommuneplanens samfunnsdel og andre planer skal følges opp med tiltak. Handlingsdelen skal være innenfor kommunes økonomiske rammer. Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Ifølge kommuneloven kan økonomiplanen inngå i handlingsdelen.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen trekker opp visjon og satsingsområder/hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon

Kommuneplanens samfunnsdelen 2020-2030

 

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen omfatter hele kommunen og skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Den er juridisk bindende, styrer den langsiktige arealutviklingen og skal sikre at arealbruken bidrar til å nå målene i samfunnsdelen.

Arealdelen består av planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart. Den er også styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.
 

Kommunedelplan for Båtsfjorddalen ikrafttredelse 18.06.1997
Kommunedelplan for kystsonen i Båtsfjord kommune ikrafttredelse 07.03.2002
Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord kommune 2002-2006 ikrafttredelse 07.04.2003
Kommunedelplan for Båtsfjord tettsted/sentrum ikrafttredelse 13.10.2004

 

Kommunedelplaner

Kommunedelplan er en utdyping av kommuneplanen. Delplanene dekker en geografisk del av kommunen eller et avgrenset samfunnstema.

Tematiske kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner behandles i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Kommunedelplaner for en del av kommunens areal vedtas med rettsvirkning. 

Sektorplan for helse og omsorg 2018-2028
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

PLAN
Sektorplan for helse og omsorg 2018-2028
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
 

Temaplaner

Temaplaner er planer for bestemte tjenesteområder eller tema. Planene er mer konkrete enn kommunedelplanene og skal vise hvordan overordnede mål skal følges opp og iverksettes.

Noen planer er lovpålagte, ellers står kommunen fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage temaplaner for. Temaplaner må ikke følge prosesskravene i plan- og bygningsloven.

Kulturminneplan

PLANVEDTATT/REVIDERT
Lønnspolitisk plan del 1

15.06.2023

Kulturminneplan 2020

22.02.2023

Strategisk næringsplan 2022-2024

16.06.2022

Trafikksikkerhetsplan 2023-2026

15.12.2022

Hovedplan avløp 2020-2023 
Hovedplan vannforsyning 2020-2023 
Ruspolitisk plan 2016-2019

18.02.2016

Boligsosial plan 2013-2016

29.04.2013

Energi- og klimaplan 2010

14.04.2011

 

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner eller krav fastsatt i områderegulering.

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Planene er juridisk bindende og består av plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Planene behandles i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven.

Reguleringsplaner i Båtsfjord

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet knytter sammen mål, tiltak og prioriteringer og sikrer sammenhengen mellom oppfølgingen av kommunes planer og økonomiplanlegging. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Handlingsprogrammet omfatter kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan med årsbudsjett.

Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Det inneholder mål for hva som skal oppnås i perioden og tiltakene som skal føre dit.

Økonomiplanen viser hvilke konsekvenser tiltakene har for kommunens økonomi på sikt. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen har et 4. års perspektiv med årsbudsjettet som første år. Planen rulleres årlig.

Årsbudsjettet er kommunens bevilgningsdokument, det vil si at vedtatt budsjett angir hvilke rammer bystyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er bindende for rammeområdene. Årsbudsjettet skal baseres på realistiske anslag for inntekter og utgifter i løpet av året. 

 

Økonomiplan 2027-2027

Årsrapport og årsregnskap

Årsrapporten og årsregnskapet er kommunedirektørens presentasjon av kommunes offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret.

Årsrapporten gir en samlet fremstilling av kommunens virksomhetsstyring, ressursbruk og tjenesteutvikling. Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser, ressursbruk og målsetninger for driften.

Årsregnskapet består av drifts-, investerings- og balanseregnskap i tillegg til noteopplysninger. Årsregnskapet føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Periodisk rapportering

Periodisk rapportering skjer i henhold til lovkrav og vedtatte reglement. Rapportene har ulikt innhold avhengig av type og frekvens.

Eierskapsmelding

Dokumentene eierpolitikk og eierskapsberetning utgjør kommunens eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen er det overordnede politiske styringsinstrumentet for kommunens eierstyring.

Eierpolitikken utgjør rammeverket, det vil si kommunens formål med eierinteressene og prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler. 
Eierpolitikken rulleres hvert fjerde år etter valg.

Eierskapsberetningen er kommunens årlige rapportering om kommunale eierinteresser. 
Beretningen gir en samlet oversikt over kommunens eierportefølje ved utgangen av rapporteringsåret, sentrale bevegelser i valgperioden, og utfyllende informasjon om kommunens hel- og deleide aksjeselskaper, kommunale foretak og interkommunale selskaper.