§ 2.1 Generelle bestemmelser

Alle planforslag, herunder forslag til mindre reguleringsendringer skal gebyr belastes. Ved skriftlig tilbaketrekking av saken før førstegangsbehandling (offentlig ettersyn) skal det betales 50 % av fullt gebyr. Det samme gjelder saker som etter en tid anses som uaktuelle som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagstiller.

 

Kommunen dekker ikke kostnadene med andre sektormyndigheters arbeid med planforslaget, eksempelvis kulturminnevernets befaringskostnader, skredfarevurderinger, grunnundersøkelser osv.

 

Ihht § 2-1 i plan- og bygningsloven kreves det av Båtsfjord kommune at planforslag leveres i digitalform. Regelen forutsetter at planen er i SOSI-kodet form. Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en «offentlig» plansak, må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjonen, skal det betales et tilleggsgebyr etter medgått tid og utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.

 

§ 2.2 Betalingstidspunkt

For private planforslag skal tilhørende gebyr betales før politisk behandling etter Pbl § 12-11 i teknisk styre.

§ 2.3 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr:

  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jfr Pbl § 12-5 nr. 2 og § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
  • Friområder som skal være til offentlig formål, jfr Pbl § 12-5 nr. 3 og § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
  • Områder for naturvern, jfr Pbl § 12-5 nr. 5.
  • Friluftsområder, jfr Pbl § 12-5 nr. 5.
  • Grav- og urnelunder, jfr Pbl § 12-5 nr. 1.
  • Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jfr Pbl § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.

§ 2.4 Avslag

For private planforslag som avvises eller vedtas ikke lagt ut til offentlig ettersyn, faktureres 50 % ihht gebyrregulativet.

§ 2.5 Planavklaringer for reguleringsplaner Pbl § 12-8 og planprogram Pbl § 4-1

Planavklaringsmøte for planer som er avklart i overordnet plan

Kr.

1 568,-

Planavklaringsmøte for planer som ikke er i overordnet plan

Kr.

3 138,-

Dersom planavklaringsmøte medfører at saken blir trukket, faktureres ikke gebyr

Forhåndsvurdering

Kr.

8 394,-

§ 2.6 Konsekvensutredninger med planprogram

Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jfr. vedlegg I og II i Forskriften om konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens kapittel VII-a), skal det betales et tilleggsgebyr som beregnes på grunnlag av anvendt timeverk med timepris ihht pkt 1.6 Gebyr beregnet etter medgått tid og utgifter kommunen måtte hatt til fagkyndig bistand.

§ 2.7 Behandlingsgebyr private reguleringsplaner og endringer etter Pbl § 12-11 og § 12-12

Samlet gebyr blir summen av grunngebyr og arealgebyr for areal og tilleggsgebyr for eventuelle endringer underveis i planprosessen.

 

§ 2.7.1 Grunngebyr

 

Planer og endringer som er avklart ifht overordnet plan

Kr.

      31 403,-

Planer og endringer som ikke er avklart ifht overordnet plan

Kr.

 47 102,-

§ 2.7.2 Arealgebyr for planområdets areal over og under terreng

For arealer over 10 000 m2 til og med 50 000 m2

Betales et tillegg på kr 6 276,- for hver påbegynte arealintervall på 5 000 m2

For arealer over 50 000 m2 til og med 100 000 m2

Betales et tillegg på kr 4 708,- for hver påbegynte arealintervall på 5 000 m2

For arealer over 100 000 m2

Betales et tillegg på kr 3 465,- for hver påbegynte arealintervall på 5 000 m2

Der hvor plan inneholder punktfeste, regnes hvert å utgjøre et areal på 1 000m2

§ 2.7.3 Tilleggsgebyr ved endringsarbeid

Dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis i planprosessen, vil det bli krevd et tilleggsgebyr pr time, jfr pkt 1.6 Gebyr beregnet etter medgått tid.

§ 2.8 Mindre endringer av reguleringsplaner, jfr. Pbl § 12-14

Mindre endringer av ett konkret forhold/ punkt i planens bestemmelser/ kart og som involverer et begrenset antall høringsinstanser

Kr.

9 424,-

Mindre endringer sammensatt av flere forhold/ punkt i planens bestemmelser/ kart som involverer et begrenset antall høringsinstanser

Kr.

15 700,-

§ 2.9 Maksimumsgebyr

Maksimumsgebyr for behandling av reguleringsplaner

Kr.

94 540,-