§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å gi kommunen grunnlag for å dekke sine utgifter i forbindelse med gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til brann -og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h. Tjenesten skal prises i tråd med selvkostprinsippet.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle byggverk med fyringsanlegg, som gjennomføres av eller i regi av IKS for Båtsfjord kommune, i henhold til forskrift om brannforebygging.

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:

  1. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lov om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
  2. Eier: Den som har grunnbokshjemmelen til byggverk som omfattes av feie- og tilsynsordningen.
  3. Byggverk: Bygninger, konstruksjoner og anlegg.
  4. Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. I tvilstilfeller avgjør kommunen hva som skal regnes som fritidsbolig.
  5. Fyringsanlegg: Omfatter ildsted, sentralvarmekjele eller lignende der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.
  6. Røykkanal: Røykkanal omfatter hele kanalen for røykgass fra fyringsenheten til utslipp i atmosfæren, og omfatter røykrør fra ildsted til skorstein. Skorstein er den vertikale delen av røykkanalen, og kan inneholde flere vertikale røykkanaler.
  7. Skorstein: En kanal av murverk, betong eller stål til å føre bort røykgass fra fyringsanlegg og tilføre luft for å vedlikeholde forbrenning.

§ 4. Gebyr

Gebyret skal dekke kommunens utgifter ved levering av feie- og tilsynstjenesten.

Det skal innkreves gebyr fra eier av byggverk med ett eller flere fyringsanlegg, uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. Fullt årsgebyr kan tidligst kreves fra dato for midlertidig brukstillatelse, eller eventuelt fra tidspunktet eiendommen ble tatt i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke er gitt.

Gebyret skal være årlig og gebyrsatsene fastsettes hvert år av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Gebyrplikten er ikke knyttet opp mot tidspunktet for faktisk feiing eller tilsyn.

Gebyret per eiendom fastsettes etter antall røykkanaler tilknyttet eiendommen, samt hyppighet for feiing/tilsyn gitt en risikovurdering.

Kommunen kan differensiere gebyret for fritidsboliger.

Dersom det ikke er kjørbar vei frem til eiendommen kan abonnenten belastes et tillegg i det ordinære gebyret. Ved tvil om en vei er kjørbar eller ikke, er det kommunens syn som er avgjørende. Tillegget fremgår av gebyrregulativet.

Særskilt gebyr innkreves i tilfeller hvor feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, eller fordi eier ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til rette for adkomst.

Krav på gebyr etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 28 er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt.

§ 5. Eiers plikter

Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget, som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.

Etter å ha mottatt et varsel om feiing og tilsyn, skal eier sørge for at feier har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget og at nødvendig utstyr er tilgjengelig, herunder sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved eiendommen.

Eier skal sørge for sikre gode arbeidsforhold for feier. På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, må det monteres standardisert stige eller sørges for likeverdig sikring.

Eier må gi beskjed innen fastsatt frist om utsettelse av feiing eller tilsyn. Fristen fremgår av gebyr­regulativet.

§ 6. Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg blir feiet etter behov.

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte, som medfører minst mulig ulempe for eier.

Feieren skal sørge for at all sot etter feiing blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for tilsyn med fyringsanlegg etter behov.

Etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegg, skal kommunen sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget i etterkant.

§ 7. Gebyrfritak

Kommunen kan etter skriftlig søknad gi fritak fra å betale gebyr.

Gebyrfritak gis dersom fyringsanlegget ikke er i bruk over tid. Det må være en fysisk adskillelse av ildsted fra skorstein/røykkanal.

Det er eier, gjennom søknad om gebyrfritak, som er ansvarlig for å underrette kommunen om at fyringsanlegget ikke lenger er i bruk. Kommunen må godkjenne søknaden før gebyrplikt bortfaller. Gebyrfritak for inneværende år må være godkjent av kommunen innen en frist som fremgår av gebyrregulativet.

Eier skal varsle kommunen umiddelbart dersom fyringsanlegget tas i bruk igjen.

§ 8. Andre tjenester

Dersom eier ønsker feiing eller tilsyn utover det som er lovpålagt, for eksempel inspeksjon/filming av skorstein, må eier selv ta kontakt med feieseksjonen i Båtsfjord kommune. Båtsfjord kommune fastsetter pris på eventuelle tilleggstjenester etter selvkostprinsippet.

§ 9. Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til Båtsfjord kommune. Klagebehandling knyttet til gebyrer gjennomføres av kommunen.

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven og forvaltningsloven (lov 6. oktober 1967 nr. 23 om behandlingsmåten i forvaltningssaker).

§ 10. Håndheving og sanksjoner

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernloven.

§ 11. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2022.