§ 4.1 Generelle bestemmelser

  • Gebyr beregnet etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad foreligger og gebyr faktureres tiltakshaver når saksbehandling starter.
  • Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Vedtak utstedes når gebyr er innbetalt.
  • Forhåndskonferanse er inkludert i gebyrene.

§ 4.2 Gebyr ved avslag

Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr ihht regulativet for vedkommende tiltak.

§ 4.3 Søknad om konsesjon (ervervstillatelse) og søknad om delingssamtykke

Gjelder søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Samt søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12.

 

 

Enkle/ kurante saker

Andre saker

Konsesjonssaker

Kr. 2 368,-

Kr. 6 276,-

Delingssaker

Kr. 1 515,-

Kr. 2 991,-

§ 4.4 Deling av grunnarealer, Pbl § 20-1 m) og § 26-1

For behandling av søknad om deling av grunneiendom belastes søker med

Kr.

3 138,-

For behandling av delingssøknad med mer enn en arealenhet belastes et tillegg pr arealenhet utover en

Kr.

                 796,-

Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr ihht pkt. 5.1

§ 4.4 Deling av grunnarealer, Pbl § 20-1 m) og § 26-1

For behandling av søknad om deling av grunneiendom belastes søker med

Kr.

3 138,-

For behandling av delingssøknad med mer enn en arealenhet belastes et tillegg pr arealenhet utover en

Kr.

                 796,-

Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr ihht pkt. 5.1