Avløpet har tettet seg – hva gjør jeg?

* Kontakt fagfolk(lokal rørlegger) som kan finne feilen. Stikkledningen kan spyles opp, og et inspeksjonskamera kan avdekke feil på røret eller i en inspeksjonskum.

* Ved vannskader i kjeller kontaktes forsikringsselskapet.

* Noen ganger kan man selv løse opp et tett avløp. Et stakebånd kan føres inn i rørsystemet for å løse opp eventuell skitt som har satt seg fast. Stakebåndet, eller rensebåndet, er et bøyelig bånd, ofte med børste på enden. Den trekkes gjennom hele rørsystemet og drar med seg skitt som  

  sitter fast.

* Sørg for at du vet hvor stakeluke/inspeksjons kum på utvendig stikkledning er, og at den er godt tilgjengelig.

Hvor er det tett?

Iblant kan fagfolk være i tvil om hvor årsaken til kloakkstoppen sitter. Hvis stikkledningen er uten feil og kommunens egen avløpsledning må sjekkes ut, skal kommunen kontaktes umiddelbart.

Da inspiseres og spyles hovedledningen av kommunens VA-ansvarlige.

Hvorfor tetter ledningen seg?

Ved tett eller delvis tett avløp på privat stikkledning vil eget avløpsvann og/eller drensvann trenge tilbake i stikkledningen og forårsake tilbakeslag.

Tregt avløp kan skyldes at stikkledningens kapasitet er begrenset fordi den har et brudd eller er i ferd med å tette seg. Fett i ledningen fra matlaging er en vanlig årsak til tregt avløp.

Man kan selv legge til rette på egen eiendom for å begrense skader fra et tilbakeslag gjennom avløpsnettet.

Hvem har ansvar for vannskader fra tilbakeslag på stikkledningen?

Huseier har ansvar for tilbakeslagsskader som skyldes stopp på egen stikkledning.

Ved mistanke om stopp på den kommunale hovedledningen, skal kommunens vaktlag umiddelbart kontaktes.

Hvis feilen er på kommunal ledning, vil forsikringsvilkår dekke relevante utgifter som du har hatt, forutsatt at stikkledningen er lagt og driftet forskriftsmessig etter Standard abonnementsvilkår.

Aktuelle lenker:

Se dette for mere info:

Dovett.no -   http://dovett.no/

Standard abonnementsvilkår - Standard abonnementsvilkår | va-jus