Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret skal betales av alle abonnenter som er tilknyttet det kommunale vannverket

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann- og avløp fastsettes enten etter bruksareal (BRA) på bygningen, eller etter målt forbruk ved at det installeres vannmåler.

Avløp beregnes etter samme m³ som målt vannforbruk.

Erfaringsmessig vil forbruket til en person være ca. 50 m3 pr. år.

Måleren eies av abonnenten. Kostnader for installasjon, drift og avlesing m.m dekkes av abonnenten.

Det beregnes a-kontoforbruk for vann og avløp gjennom hele året med selvavlesing ved årets slutt. Forbruket avregnes mot innbetalt a-konto på første termin påfølgende år.

Ny a-konto justeres automatisk etter avlesning ved årsskiftet.

Gebyrsatsene framkommer av gebyrregulativet, og er tilgjengelige på kommunens hjemmesider.