Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Hvordan få serveringsbevilling?

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Du må være eier eller styreleder for å kunne representere selskapet.

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted. Hvis du krysser av for at du skal starte et nytt sted må du legge inn alle opplysningene selv.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve fra daglig leder. Kopi av diplom.
 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av utsalgsstedet
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF- 1244 fastsatt av Skattedirektoratet
 • Målsatte tegninger over serveringsstedet ute og inne.
 • Dokumentasjon på at daglig leder er ansatt ved serveringsstedet
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse fra MVA- manntallet
 • Dokumentasjon av at ansatte er registrert i NAV arvbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeidskontrakt
 • Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse
 • Eventuell kjøpekontrakt (skjøte eller leiekontrakt)

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Tidsskjema forutsettes at det er en fullstendig søknad med vedlegg som foreligger. 

Søknaden blir ferdigbehandlet politisk av kommunestyret/formannskapet.
Det avholdes ikke politiske møter i perioden juli – august.