§ 1 – EIERFORHOLD OG FORVALTNING
Barnehagene eies av Båtsfjord kommune med kommunestyret som øverste myndighet.
Barnehagefaglig rådgiver er delegert ansvar som barnehagemyndighet etter lov om barnehager.
Barnehagene skal drives i samsvar med barnehageloven, Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver og andre forskrifter til loven, retningslinjer gitt av departementet, stillingsbeskrivelser, kommunale vedtekter og planer for den enkelte virksomhet/barnehage.
Bare kommunestyret kan godkjenne eller endre vedtektene etter forslag fra Kultur- og oppvekststyret. Dekkes av § 25 i vedtektene.

§ 2 - SAMARBEIDSUTVALGET FOR BARNEHAGER
Barnehagene skal ha et samarbeidsutvalg bestående av følgende medlemmer:
- 2 foreldrerepresentanter valgt av foreldrerådet
- 2 representanter valgt blant de ansatte
Samarbeidsutvalget skal blant annet:
- se til at barnehagen drives innenfor rammen av Lov om barnehager med forskrifter, Rammeplan for barnehager og barnehagens vedtekter og budsjett.
- fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.
- uttale seg om endring av vedtekter, instrukser for personalet og ellers alle saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet samt forholdet til foreldrene.
- bør drøfte praktiseringen av barnehagens formål gitt i barnehagelovens formålsbestemmelse.
- påpeke ovenfor eier og kan melde til tilsynsmyndigheten om barnehagen ikke drives innenfor rammene gitt av lover, forskrifter, vedtekter og budsjett.

§ 3 - FORELDRERÅD I BARNEHAGENE
Ved alle barnehager skal det være et foreldreråd. Det består av alle foreldre som har sine barn i vedkommende barnehage.
Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage, og slik sikre foreldrenes medvirkning.
Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt.
Bare foreldrerådet kan samtykke til foreldrebetaling utover maksimalgrensen for foreldrebetaling.
Foreldrerådet nedsetter et arbeidsutvalg bestående av foreldrerepresentanter fra alle avdelingene i barnehagen.

§ 4 - FORMÅL FOR BARNEHAGENE
Lov om barnehager § 1 Formål lyder som følger:
” Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”
For presisering av barnehagens innhold vises det til § 2 i Lov om barnehager; - barnehagens innhold.
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

§ 5 - SAMARBEID BARNEHAGE OG HJEM
Barnehagene gjennomfører minst 1 foreldremøte og 2 foreldresamtaler pr. barnehageår. Det kan gjennomføres flere ved behov.

§ 6 - SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER
For at barn og foreldre skal få et best mulig helhetlig tilbud til barnets beste, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i og utenfor kommunen. Tverrfaglig og helhetlig tenkning er sentralt. Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser, for eksempel helsesøster, PPT, Samordna hjelpetjeneste og barnevern.
Ved samarbeid må bestemmelser om taushetsplikt- og opplysningsplikt i barnehagelov og annet regelverk overholdes.

§ 7 - OPPTAK AV BARN
Lov om barnehager § 16 gir alle barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august måned etter søknad. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass innen utgangen av måneden de fyller år. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt.
Kommunen skal ha minimum to opptak i året, ett opptak på våren og ett på høsten. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
Søkere med rett til barnehageplass som ikke ønsker plass ved første aktuelle opptak, skal tilbys plass ved neste opptak.
Ikke alle barn kan få plass i den barnehagen de ønsker plass.
Ved tildeling av plass tas det hensyn til følgende:
1) Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage jfr. § 18 i Lov om barnehager.
Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Med sakkyndig instans menes de faglige instanser eller personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. (lege, helsestasjon eller PPT). Det er ingen nedre aldersgrense for prioritet etter denne paragrafen.
Krever dokumentasjon ved søknad.
Nedsatt funksjonsevne kan for eksempel være på grunn av:
- fysiske, motoriske eller sansemessige skader (for eksempel blindhet, svaksynte,
svekket hørsel, epilepsi, cerebral parese eller ulike bevegelseshemninger)
- kroniske sykdommer (for eksempel astma, allergi, reumatisme eller
hjertelidelser)
- psykisk utviklingshemming
- språk- og talevansker
- atferdsvansker og psykiske lidelser.
2) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage jfr. § 18 i Lov om barnehager. Krever dokumentasjon ved søknad.
3) Opptak av barn for øvrig skjer etter en totalvurdering ut fra følgende kriterier (i prioritert rekkefølge):
- Anbefalt plass etter sakkyndig vurdering (anbefaling fra lege, helsestasjon eller PPT). Krever dokumentasjon ved søknad.
- Flerspråklige og minoritetsspråklige barn.
- Barn av ansatte.
- Aleneforsørger som er yrkesaktive eller under utdanning. Krever dokumentasjon fra NAV og arbeidsgiver eller studiested ved søknad.
- Begge forsørgere er yrkesaktive eller under utdanning. Krever dokumentasjon fra arbeidsgiver eller studiested ved søknad.
- Søsken til barn som allerede har plass.
- Sykdom eller andre store belastninger i hjemmet. Krever dokumentasjon fra lege ved søknad.
I tillegg legges det vekt på barnegruppas sammensetning med hensyn til alder og kjønn. Alle barn skal ha mulighet for venner i samme alder og kjønn, særlig siste år før skolestart.
Det må fremgå av søknaden eller vedlegges skriftlig dokumentasjon på ovenfor nevnte kriterier, for at disse skal kunne tas med i vurderingen.
Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk her: https://foresatt.visma.no/batsfjord
Finnes også via Båtsfjord kommunes nettside:
www.Batsfjord.kommune.no → skoler og barnehager → barnehagene → søk om barnehageplass → skjema → barnehageplass, søknad, endring, oppsigelse
Barn med tildelt barnehageplass beholder plassen inntil den sies opp, eller barnet begynner på skolen.
Båtsfjord kommune gjennomfører 2 hovedopptak med søknadsfrist: 1.april og 01.oktober.
Det foretas fortløpende opptak etter overnevnte kriterier utenom hovedopptakene, såfremt ledig plass etter ”først til mølla” prinsippet.
Det tildeles ikke barnehageplasser for oppstart i perioden 01.06 – nytt barnehageår.
Opptaksmyndighet for de kommunale barnehager er rådmannen. Rådmannen har delegert opptaksmyndigheten til styrerne i barnehagen.
Barnehagene praktiserer samordnet opptak jfr. lov om barnehager § 17, der foreldrenes ønsker om barnehage og plasstype tillegges vekt. Kommunens barnehager regnes som en opptakskrets.
Det er klagerett på avslag om barnehageplass gjort i forbindelse med hovedopptak. Søker har også rett til begrunnelse.
Ved eventuelle klagesaker skal klagen og saksdokumentene oversendes Klagenemda til avgjørelse.
Alle klager skal sendes skriftlig, og det skal gis 3 ukers klagefrist. Kommunen har eget klageskjema som kan brukes.

§ 8 – TYPE PLASS
Barnehagen tilbyr følgende typer plass v/ de kommunale barnehagene:
- 20 % plass - 1 dag pr uke, inntil 9 timer
- 40 % plass - 2 dager pr uke, inntil 18 timer
- 50 % plass - ulike typer løsning (annenhver dag, annenhver uke, 2d+3d etc.), inntil 22,5 timer
- 60 % plass - 3 dager pr uke, inntil 27 timer
- 80 % plass - 4 dager pr uke, inntil 36 timer
- 100 % plass - 5 dager pr uke, inntil 45 timer
Ordninger utover dette kan bli vurdert dersom barnehagene har ledige plasser.

§ 9 - FORELDREBETALING
Fra august 2023 har regjeringen innført gratis barnehage for tiltakssonen i Troms og Finnmark.
Kostpenger kommer i tillegg til vedtatt betalingssats. Foreldreråd og samarbeidsutvalg fastsetter omfang og sats ut ifra selvkostprinsipp. Barna får frokost, lunsj og fruktmåltid, samt melk til maten. Samarbeidsutvalget er delaktig i fastsetting av kostpris.
Avdelinger kan i tillegg til kostpris innføre ekstra betaling i samråd med foreldre. Disse pengene går direkte til barna i form av aktivitet, utflukt eller ekstra mat på den gitte avdeling.
Oppdatert informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. Informasjon om rutiner og søknadsfrister finnes på kommunens hjemmeside
www.batsfjord.kommune.no/skoler og barnehager/
Funksjonshemmede barn/ spesialpedagogisk tiltak:
Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven § 31 følger barnehageåret og strekker seg over 48 uker à inntil 45 timer pr uke.

§ 10 – PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS
Søknad om permisjon fra barnehageplass sendes den enkelte barnehage minst en måned før permisjonen skal gjelde.
Permisjonen må gjelde ut barnehageåret.
Søknaden behandles av den enkelte styrer, og kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen.
Permisjon kan i utgangspunktet kun gis:
- Dersom plassen kan besettes av et annet barn i permisjonstida.
Permisjon kan gis:
- Når foreldre / foresatte har omsorgspermisjon, studieopphold, ved evt. sykdom /
andre forhold som gjør at familieforholdene blir endret. Må dokumenteres.

§ 11 - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
Barnets foresatte kan si opp plassen digitalt senest 1 - en - måned før barnet slutter regnet fra dato til dato.
Oppsigelse før plassen tas i bruk:
Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder fra plassen er tatt imot, selv om plassen ikke er tatt i bruk.
Oppsigelsen sendes på samme måte som ved søknad om barnehageplass:
Oppsigelse av barnehageplass gjøres elektronisk her: https://foresatt.visma.no/batsfjord
Finnes også via Båtsfjord kommunes nettside:
www.Batsfjord.kommune.no → skoler og barnehager → barnehager → søk om barnehageplass → skjema → barnehageplass, søknad, endring, oppsigelse
Båtsfjord kommune kan si opp plassen med 1 måneds varsel ved vesentlig kontraktsbrudd. Som kontraktsbrudd regnes uteblitt foreldrebetaling i 2 - 3 måneder til tross for purringer i henhold til kommunens betalingsrutiner.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for barn som har en lovfestet rett til barnehageplass etter barnehagelovens §18, det vil si barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester.

§ 12 – BARNEHAGEÅR / ÅPNINGSTID
Barnehageåret gjelder fra medio august til medio august.
Åpningstiden for barnehagen kan maksimalt være innenfor tidsrammen 06.45 – 16.15.
Styrer fastsetter åpningstiden med utgangspunkt i foresattes behov. Gjennom kartlegginger av foreldres behov, kan styrer endre åpningstiden om det er mindre enn fem som har behov.
Barnets oppholdstid skal ikke overskride 9 timer pr. dag.
Barnehagen har åpent hele året med unntak av lørdager, høytids- og helligdager samt jul- og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag, stenger barnehagene kl. 12.00.
Barnehagen har 6 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, og da er barnehagen stengt.
Det vil ved behov være mulig å flytte planleggingsdager til ettermiddagstid.
Nærmere om åpningstiden finnes i barnehagenes barnehagerute for det aktuelle år.
Barn som hentes etter barnehagens stengetid, eller slik at stengning ikke kan skje til rett tid, regnes som for sent hentet.
Foresatte belastet da med et gebyr pr påbegynt halvtime. Gebyret skal dekke kostnadene barnehagene har i forbindelse med personalets overtid. pr.01.01.2023 er dette gebyret på kr. 270.

§ 13 – FERIEAVVIKLING
Hvert barn skal i løpet av et barnehageår avvikle 4 uker ferie, hvorav 3 uker bør tas sammenhengende, og fortrinnsvis i perioden 1. juni til 30.september. Barnets ferie skal meldes skriftlig til barnehagen eller registreres i visma foreldreapp innen 15.april.
Barnehagens seks planleggingsdager kan ikke tas ut som ferie. Ferie som tas ut som enkeltdager må meldes barnehagen senest 3 dager før ferien tas ut.
Fravær som skylles sykdom eller andre forhold kan ikke regnes som ferie.Barn som begynner etter 1.mai må også avvikle minimum tre uker ferie.
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sendes styrer i barnehagen.
Båtsfjord kommune vil ved behov kunne gjennomføre stenging/sammenslåing av barnehager i forbindelse med ferieavvikling og høytider. Det betyr at barna kan få barnehagetilbud i den andre barnehagen enn der de går til vanlig. Så langt det er mulig vil det være ansatte fra egen avdeling/barnehage tilstede i samme periode.

§ 14 - OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE
Barnehagen skal ha en plan for overgang fra barnehage til skole.
Opplysninger/nødvendig informasjon overføres til skolen etter samtykke fra foreldre/foresatte.

§ 15 - SYKDOM / FRAVÆR
Fravær i forbindelse med sykdom og lignende meldes barnehagen snarest mulig, melding gis i visma foresattapp.
For barn som er syke, vises det til retningslinjer som finnes i barnehagen.

§ 16 - FORSIKRING
Alle barn er kollektivt forsikret gjennom kommunens ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område i åpningstiden, på direkte vei mellom hjem og barnehage, og på arrangementer/turer i barnehagens regi.

§ 17 - PERSONALET
Barnehagene er administrativt underlagt kommunalleder og styrerne har han/henne som nærmeste overordnede.
Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelse av virksomheten. Styrer er arbeidsleder for det øvrige personalet.
Ved hver avdeling skal det være ansatt en pedagogisk leder.
Styrer og pedagogisk leder skal ha barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse jfr. § 24 i lov om barnehager.
Båtsfjord kommune har som målsetting at det skal være 2 pedagoger og 1 fagarbeider pr avdeling med 9/18barn.
Den som skal jobbe i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse - Jfr. § 30 i Lov om barnehager med tilhørende forskrift om politiattest.
Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk. Personer som skal gjeninntre i stillinger eller skal jobbe innen barneomsorg, skal gjennomgå tuberkuloseundersøkelse etter tuberkulosekontrollforskriftens §3-1 b) hvis opphold i land med høy forekomst av tuberkulose har vart i mer enn tre måneder sammenhengende. Med barn menes personer under 16 år.

§ 18 - TAUSHETSPLIKT
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i barnehagen har taushetsplikt etter de generelle bestemmelsene i forvaltningsloven, samt § 13–13g.
Man plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i sitt arbeid får vite om noens personlige forhold. (jfr. Barnehageloven § 44)

§ 19 – OPPLYSNINGSPLIKT
Er det mistanke om barnemishandling, alvorlig omsorgssvikt eller store atferdsvansker, har barnehagepersonalet plikt til å gi melding til Barneverntjenesten, jfr. § 46 i lov om barnehager.
Det samme gjelder ovenfor sosialtjenesten etter visse regler, jfr. § 45 i lov om barnehager.

§ 20 - POLITIATTEST
Den som skal jobbe i barnehage må legge frem politiattest som viser om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for overtredelser knyttet til seksualforbrytelser, narkotika, vold og ran i samsvar med politiregisterlovens § 39.
Politiattesten skal ikke være elde enn 3 måneder, og må være levert og vurdert før personen begynner å arbeide i barnehage.
Personer som er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn utelukkes fra ansettelse i barnehage. (jfr. barnehageloven § 30)

§ 21 – AREALNORM
Veiledende norm for barnas lekeareal fra kunnskapsdepartementet er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke og oppholdsareal inne. Båtsfjord barnehager følger denne normen gitt av kunnskapsdepartementet.
Normen angir leke- og oppholdsareal pr. barn i heldagsopphold.
Med leke- og oppholdsareal menes det areal som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. Normalt inngår følgende rom i barnas leke- og oppholdsareal: garderobe, lekerom, grupperom, aktivitetsrom, sove- og hvilerom.

§ 22 - NORM FOR BEMANNING
Bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
Barnehagens samlede bemanning fastsettes ut fra antall barn, barnas alder og oppholdstid, barn med behov for særlig hjelp og støtte, og andre forhold. Båtsfjord kommune følger bemanningsnorm på minimum 1 voksen pr 3 barn under 3 år og minimum 1 voksen pr 6 barn over 3 år. Barnehagene er fra 01.01.21 styrket med 1 årsverk pr barnehage til å oppfylle bemanningsnorm. I tillegg har hver barnehage 50 % språkressurs.
Båtsfjord kommune følger sentral norm for pedagogisk bemanning pr 09.04.2021 med minimum én - pedagogisk leder pr. 14 barn over 3 år, og én - pedagogisk leder pr. 7 barn under 3 år, når barnas daglige oppholdstid er over 6 timer. 1 barn til utløser krav om
ytterligere 1 pedagogisk leder jfr. §1. norm for pedagogisk bemanning i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehagen.
Pedagognormen gjelder totalt for hele virksomheten, slik at krav om ytterligere en ekstra pedagog vil nødvendigvis ikke være på alle avdelinger, men totalt i bemanningen. Et barn anses for å være 3 år fra august det året det fyller 3 år.

§ 23 – INTERNKONTROLL
Eier av virksomheten skal påse at det er etablert internkontrollsystem i barnehagen jfr. Lov om barnehager § 9. Internkontroll i barnehagen, og forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager og skoler mv. Barnehagene følger opp til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser / vedtak som omhandler barnehagedriften.
Hver barnehage utarbeider sitt internkontrollsystem.

§ 24 - KLAGERETT
Vedtak i medhold av disse vedtektene kan påklages. Klagen fremsettes til den instans som har fattet vedtaket.
Følgende vedtak kan påklages:
Vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak.
Ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 og 2 ved hovedopptak.
Vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved supplerende opptak for søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18.
Vedtak om oppsigelse av barnehageplass
Klageinstans i Båtsfjord kommune er Klagenemda.

§ 25 – ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtektene oppdateres administrativt slik at de til enhver tid er i samsvar med kommunens planer, politiske vedtak og gjeldende lovverk. Større endringer vedtas politisk av Kommunestyret etter forslag fra Kultur- og oppvekststyret.