Psykisk helse- og rustjenester:

Rus og psykisk helsetjeneste i Båtsfjord er et tilbud til mennesker som sliter med rusproblematikk, psykiske plager eller psykiske lidelser. Hovedformålet er å hjelpe den enkelte til å mestre sin egen hverdag, og forebygge utvikling av psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Tjenesten tilbyr lavterskelsamtaler samt langvarig oppfølging av personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk via vedtaksbaserte tjenester.

Hjelpen kan omfatte:

  • Samtaler med fokus på kartlegging av dine behov, hjelp til å sortere og bearbeide vanskelige tanker og følelser, se muligheter og finne løsninger
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser slik som f.eks. fastlege, kommunepsykolog, NAV, ergoterapeut, fysioterapeut og frisklivssentralen
  • Koordinering av hjelpetiltak og individuell plan
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
  • Aktivitetstilbud slik som turgåing og trening

Forespørsel om oppfølging kan skje via fastlege eller andre samarbeidende virksomheter/tjenester i kommunen som kan drøfte saken med psykisk helse- og rustjenesten.

Psykisk helse og rus har kontor på Helsesenteret. Tjenesten er gratis.

Psykiatrisk sykepleier

Tone Sund Wahl

Psykiatrisk vernepleier

Evelyn Sund Sørensen

 

 

E-post:

psykiskhelseogrus@batsfjord.kommune.no

Telefon:

78985400 (Helsesenteret)

Besøksadresse:

Helseveien 1, 9990 Båtsfjord

 

NB: det bes om at det ikke sendes personsensitive opplysninger per e-post.

D-FACT:

Båtsfjord kommune har inngått avtale med spesialisthelsetjenesten om å opprette D-FACT (Digital fleksibelt oppfølgingsteam) i kommunen. Mer informasjon om tjenesten kommer senere.

Dersom du ønsker å lese mer om D-FACT, kan du gjøre det her (hyperkobling: https://napha.no/content/13921/act--og-fact-team)

Kommunepsykolog:

Kommunepsykologen arbeider både på individnivå og på systemnivå, og skal bidra til å styrke kommunens arbeid på psykisk helse- og rusfeltet gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og intervensjon.

På systemnivå har kommunepsykologen mange ulike samarbeidspartnere og oppgaver. Her er noen eksempler: bidra inn i forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunen, delta i plan- og utviklingsarbeid, interundervisning til andre tjenester og virksomheter i kommunen, og undervisning i barnehage og skoler.

Kommunepsykologen tilbyr kliniske tjenester til den voksne befolkningen over 18 år, og er rettet mot personer som har lette til moderate psykiske plager og/eller rusproblematikk. Kontorsted er Helsesenteret og kommunepsykologen er til stede på Helsesenteret mandag-onsdag. Forespørsel om oppfølging kan skje via fastlege, rus- og psykisk helsetjeneste eller andre samarbeidende virksomheter/tjenester i kommunen som kan drøfte saken med kommunepsykologen. Kommunepsykologen har henvisningsrett og kan henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov. Forløpet vil være av kort varighet. Tilbudet er gratis.

Kommunepsykologen bidrar også inn i kommunens psykososiale kriseteam.