Hvor brøyter vi?

Det kommunale veinettet består av 60,3 kilometer med vei + 0,15 kilometer med gang og
sykkelveier.
Vi prioriterer brøyting/snømåking (hjullaster) av skole, barnehage, utearealer,
helsesenter etterfulgt av boligområder i høyden og fjorden.
Andre boligområder må vente. Gjennombrøyting tar cirka tre timer å fullføre.

Når brøyter vi?

Brøyting blir igangsatt ved +10cm snøfall, normalt skal alle gater være brøytet innen et
døgn. Ved snøvær om natten, skal prioriterte områder være ryddet innen:
-Hverdager kl. 07:30
-Lørdager kl. 08:00
-Søn-og helligdager kl. 10:00
P-plasser ryddes med lik standard som ellers, men tidsfristen forskyves til kl. 09:00.
Fortau/gangbane skal brøytes så godt at fotgjengere ikke velger å gå i vegbanen, dette
blir tatt sist.
Snørydding på skolens områder skal ikke skje mellom 08:00-08:30.
I tiden mellom kl. 21:00 og oppsatt tid må trafikantene akseptere vanskeligere
kjøreforhold enn om dagen.

Når strør vi?

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å ta seg opp bakker etc, skal
det strøs. Det strøs i hele vegbredden både for kjøretøy og gående.
Det tar normalt mellom fire og fem timer å strø det kommunale veinettet.

Hva kan hindre brøyting?

  • Feilparkerte kjøretøy hindrer rasjonell brøyting.
  • Parkering av kjøretøy i veikanten.

 

Konsekvenser og reaksjoner på parkering som hindrer brøyting

Kjøretøy som er til hinder for brøyting vil bli borttauet av politi eller kommunen etter
henstilling fra brøytesjåførene. Disse fjernes på eiers regning.

Snø inn på privat eiendom

Ved rasjonell brøyting må det forventes at private oppkjørsler bli tildekket av snøranker.
Disse fjernes ikke.

Skade på privat eiendom.

Vi gjør så godt vi kan for å brøyte uten å skade gjerder på privat eiendom og private
eiendeler. Det er derfor viktig at du merker utsatte gjerder med en brøytestikke eller
pinne i sterke farger. Plasser disse med én meters avstand.
Hvis vi likevel skader gjerder på din eiendom eller private eiendeler må dette meldes fra
umiddelbart eller senest én måned etter hendelsen --- etter dette vil eventuelle
erstatningskrav kunne bortfalle.

 

Hva kan du gjøre?

Vi trenger et godt samarbeid med dere som innbyggere for å få til effektiv
vintervedlikehold. Derfor minner vi om:

  •  Ha forståelse for at fremkommeligheten ved store snøfall kan være vanskelig, særlig om natten og tidlig om morgenen.
  •  At bruker selv fjerner snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel.
  •  At søppeldunker ikke må settes helt ut på vegkanten, men to-tre menter unna.

Dette for å unngå at de blir tatt av brøytebilen og snøspruten.
Det er ikke tillatt å måke snø fra en eiendom og ut i vegbanen.

Trafikksikkerhet og framkommelighet må ikke reduseres.

  • Merke gjerder forsvarlig.
  •  Parkere kjøretøy slik at de ikke er til hinder for brøyting.

Nødetatene

Ved henstilling om bistand om natt eller ved andre tidspunkt rykker brøytemannskap ut
med blålysetatene.
Riks- og fylkesveger
BRØYTING OG STRØING I BÅTSFJORD
Statens vegvesen har ansvaret for vedlikehold av riks- og fylkesveger.
Dette gjelder i hovedsak hovedveiene og strekket mellom Circle K og Hurtigrutekaia.