Bakgrunn for prosjektet

I behandling av sak PS 18/2021 i møte i KST den 24.06.21 ble det vedtatt bygging av ny skole i Båtsfjord. I samme sak ble det vedtatt å etablere en kunstgressbane på Foma. 
Valg av endelig lokasjon med ønskede områdekvaliteter ble besluttet i sak PS 72/2021 i sak “Etablering av ny fotballbane på Foma”.

Saksframlegg etablering av ny fotballbane
Saksprotokoll
Beslutningsnotat fotballbane Foma
Anbefalt forslag
 

Dette dannet grunnlaget for det videre arbeidet med detaljregulering for idretts- og friområde på Foma.

Prosjektplan

Kommunen har vedtatt å bygge ny fotballbane (11-er-bane) på FOMA-området til erstatning for fotballbanen som er benyttet til en utvidelse av den nye skolens areal.
Det er utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdriftsplan

AKTIVITET

DATOER

Uttak, transport og utlegging av masser 09.10.2023 – 30.11.2023
Setningsperiode01.12.2023 – 28.07.2024
Planering og bortkjøring av forbelastningsmasserca. uke 31
Oppstart legging av kunstgress01.09.2024
Ferdigstillelse kunstgress30.09.2024
 

Detaljregulering av idretts- og friområde på Foma i Båtsfjord (PLID 2021002)

Detaljregulering av idretts- og friområde Foma i Båtsfjord (PLID 2021002) ble endelig vedtatt i KST i møte den 20.04.23.
Informasjon om plan kan hentes ved å trykke på bildet under.
 

 

 


 

Investeringsrammer, budsjett og regnskap

Opprinnelig budsjettramme fra vedtak i KST 24.06.21:
“I tillegg vedtas det å etablere en ny kunstgressbane på Foma, med en prosjektkostnad på kr. 10 mill.”

 

For kunstgressbanen på Foma er det vedtatt følgende investeringsrammer eks. mva:
I KST i møte den 16.12.21, PS 75/2021: kr 10 000 000,-
I KST i møte den 15.12.22, PS 88/2022: kr 7 000 000,-  for 2023
I KST i møte den 15.06.23, PS 23/2023: kr 1 000 000,-  tilleggsbevilling for 2023
I KST i møte den 20.12.23, PS 73/2023: kr 12 000 000,- for 2024
 

Budsjetterte kostnader vil offentliggjøres her når prosjektet er ferdig med forhandlinger på kjøp av varer og tjenester.

Regnskap:
2022: 0,-
2023: kr 6 989 237,-
 


 


 

Om gummigranulat og kunstgress

Dagens kunstgressbaner benytter i større grad et mikroplast produkt med navn gummigranulat. 
Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største kilden til mikroplast forurensning med et årlig utslipp på omtrent 6000 tonn. Bildekk som “troner” på denne listen har et utslipp på rundt 8000 tonn. Kilde her.

Dette svært høye utslippet er én årsak for at det under en ny EU-restriksjon vil det fra 17. oktober 2031 bli forbudt å omsette plastholdig løst fyllmateriale som oppfyller kriteriene til mikroplast. Dette vil i praksis bety at det ikke er mulig å kjøpe disse fyllmaterialene til bruk på kunstgressbaner. Selve bruken vil ikke være forbudt.
 

Levetid kunstgressbaner
Kunstgressbaner i Norge har en gjennomsnittlig levetid på 11 år og 5 måneder. Som følge av bestemmelsene for spillemidler må en kunstgressbane normalt sett være minst 10 år før det kan søkes om tilskudd for rehabilitering. Kilde her og her.


Fotballbanen på Foma
Fotballbanen på Foma vil gjennom sin levetid benytte gummigranulat i sin kunstgress. Gresset leveres av Unisport og produktet som er valgt heter “Saltex Polar 4006”.
Levetiden til banen vil estimert være til 2035. For å sikre at banen kan vedlikeholdes må kommunen sørge for å kjøpe inn et lager med gummigranulat før omsetningsforbudet trer i kraft 17. oktober 2031. 
Det er per i dag ikke mulig å si noe om valg av materialer som vil erstatte gummigranulat når banen blir rehabilitert i 2035.
NFF har meldt at det er nødvendig å se på hele kunstgressysstemet.

 

Regelverk knyttet til gummigranulat
Restriksjoner på tilsatt gummigranulat
Forurensninsforskriften § 23A
Veileder for utforming og drift av kunstgressbaner

Prosjektleder og entreprenør

WSP Norway AS er kontrahert prosjektleder på vegne av byggherre (kommunen).
Entreprenør for prosjektet er Daniel Jakobsen Maskin AS.
Byggherren representeres av MUNT.

Kontraktstype: NS8406

 

 

 

Opsjoner i prosjektet

  • Garderobeanlegg
  • Asfaltering av parkeringsplassen