KOMPETANSE

Dagsenteret har helsefagarbeidere/hjelpepleiere i sitt personell.

TILBUD

Tilbudet inneholder hobbyaktiviteter, trim, spaserturer, sang og musikk og måltider. Enkelte aktiviteter er felles med beboere ved sykehjem og Alderspensjonatet. Dagsenteret fungerer også som avlastning for pårørende.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud ved dagsenteret.

MÅL FOR TILBUDET

Målsettingen er at tilbudet skal bidra til at eldre skal kunne leve lengst mulig i eget hjem og derved utsette behov for institusjonsplass. Det er også et mål at tilbudet skal være en pårørendestøtte.

Delmål:

  • Sosialt samvær
  • Aktivitet i hverdagen
  • Vedlikehold av helse og funksjon

EGENBETALING

Innvilgelse som en avlastning i form av pårørendestøtte er gratis, innvilgelse som et dagopphold har en egenbetaling fastsatt av Helse- og omsorgsdep. jf Forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.

Se vedlegg for søknadsskjema.