Solbakken bofellesskap er døgnbemannet bolig med egen fast nattevakt. Om du får tildelt leilighet, søker du nødvendige helsetjenester ut ifra egne behov. For å få tildelt tjenester må du være utredet eller kartlagt for diagnosen utviklingshemming og være over 18 år. 

Lovhjemmel: 

Kommunen skal ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

Bestemmelsen i § 3-7 gir ikke en rettighet til bolig. Det betyr at muligheten til å få tildelt bolig avhenger av om det er ledige boliger som passer ditt behov, og om du blir prioritert til å få en ledig bolig blant andre som har søkt. 

Forvaltningsloven gjelder for behandlingen av søknaden din. Det betyr blant annet at du skal få svar i form av et enkeltvedtak, og at vedtaket kan påklages.