Dispensasjon for bruk av snøscooter og ATV

Du kan søke kommunen om dispensasjon til bruk av snøscooter for disse formålene:

 • Ervervsmessig transport (leiekjøring)
 • Transport for funksjonshemmede
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte som ikke ligger tilknyttet bilvei
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende
 • Transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad
 • Gruppeturer til bestemte turmål for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller ideelle organisasjoner
 • Utkjøring som er tillatt av statsforvalteren

Dispensasjon for utmarksnæring

Du kan søke kommunen om dispensasjon til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes:

 • drift av utleiehytter
 • næringsmessig høsting av naturgoder (for eksempel fiske, jakt og bærplukking)
 • turist- og reiselivsnæring
 • leting og undersøkelse av mineralske ressurser med videre forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret

Dispensasjon for andre formål

I unntakstilfeller kan det gis dispensasjon for kjøring for andre formål. Følgende betingelser må være oppfylt for at dispensasjon kan gis:

 • du må påvise et særlig behov
 • behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
 • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdselen til et minimum

Barmarkskjøring kan kun tillates i helt spesielle tilfeller.

Slik søker du

Kommunen aksepterer kun digital søknad.
Søknadsskjemaet finner du her: https://skjema.no/batsfjord

Skjemaet heter: Motorferdsel i utmark - søknad

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandlingstiden for dispensasjon fra motorferdselloven er på rundt 6 uker.  
Hvis søknaden trenger politisk behandling vil det gå lengre tid.

Hva skjer videre?

Etter at søknaden er behandlet vil du få et skriftlig svar fra oss.

Uavhengig av regelverket kan grunneier forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Grunneier kan derimot ikke hindre redningstjeneste knyttet til nødrettsreglene, motorferdsel fra politi eller annen offentlig oppsynstjeneste. 

Det er egne regler for motorferdsel i verneområder

Lover og retningslinjer

Det er motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  som regulerer motorferdsel i utmark

Prinsippene i naturmangfoldslovens §§ 8-12 legges også til grunn ved vurdering av søknad om dispensasjon.

Se også Miljødirektoratet sin "spørsmål og svar om motorferdsel"

Hva er motorferdsel

Med motorferdsel menes bruk av (listen er ikke uttømmende):

 • kjøretøy som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter og liknende
 • fartøyer som båt eller annet flytende og svevende fartøy drevet med motor
 • landing og start med luftfartøy som for eksempel fly eller helikopter

Gjelder ikke bare forbrenningsmotorer, men også andre former for energi som er eller kan bli aktuelle, for eksempel elektrisk kraft.

Hva er utmark og vassdrag?

Motorferdselloven definerer utmark som

«udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1 a første ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i denne lov like med utmark. Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil».

Derfor anses for eksempel traktorvei som utmark etter loven. 

Motorferdselloven definerer vassdrag som «åpne og islagte elver, bekker og innsjøer».

I hvilke tilfeller er motorferdsel tilltatt uten dispensasjon?

Lov og forskrift inneholder en rekke generelle unntak. Ifølge motorferdsellovens § 4 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

 • politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
 • offentlig post- og teletjenester,
 • nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse,
 • forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
 • anlegg og drift av offentlige veger og anlegg,
 • rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven

I hvilke tilfeller kan det kjøres uten dispensasjon på vinterføre?

Kjøring på vinterføre gir mindre skader enn kjøring på barmark. Det er derfor flere unntak fra det generelle forbudet. Gjelder disse unntakene deg, trenger du ikke å søke kommunen om dispensasjon.

Ifølge § 3 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, kan motorkjøretøy brukes på vinterføre i følgende tilfeller:

 • formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd (se "i hvilke tilfeller er motorferdsel tillatt uten dispensasjon")
 • tilfeller der det er lov å kjøre på barmark (se "i hvilke tilfeller kan det kjøres uten dispensasjon på barmark")
 • transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg,
 • transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
 • opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter,
 • nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,
 • nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel,
 • praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere. Områdene fastsettes av statsforvalteren etter forslag fra kommunene.
 • transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane.
 • nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen.

Du kan søke om dispensasjon dersom formålet ditt ikke omfattes av unntakene.

I hvilke tilfeller kan det kjøres uten dispensasjon på barmark?

Siden motorferdsel på barmark setter store og varige spor i naturen, er reglene for kjøring på barmark betydelig strengere enn på vinterføre.

Ifølge § 2 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, kan motorkjøretøy kjøres på barmark i følgende tilfeller (gjelder disse deg, trenger du ikke søke kommunen om dispensasjon):

 • formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 første ledd (se «I hvilke tilfeller er motorferdsel tillatt uten dispensasjon?»)
 • transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet. Kjøring i nasjonalparken kan bare skje i samsvar med vernereglene for området, og utenfor bare for nødvendig transport etter sleper som tidligere er fastsatt av Direktoratet for statens skoger på statsgrunn og av kommunen/grunneiere på privat grunn,
 • offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste,
 • nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi,
 • nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg.

Kjøring skal om mulig følge eldre kjørespor. 

Du kan søke om dispensasjon, men loven åpner for dette kun i noen få tilfeller. Kommunen kan ikke gi dispensasjon utover det loven og forskriften tillater.

I hvilke tilfeller kan det kjøres uten dispensasjon med båt i ferskvann?

Du kan bruke motorfartøy på innsjøer som er to kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Båt uten motor omfattes ikke av loven.

I hvilke tilfeller kan det kjøres uten dispensasjon med luftfartøy?

Landing og start med luftfartøy som fly, helikopter og lignende, er som hovedregel forbudt i utmark og vassdrag.

Landing og start med luftfartøy er i noen tilfeller tillatt uten dispensasjon fra kommunen. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med politi-, rednings- og oppsynsmannstjeneste, offentlig post- og teletjeneste, og anlegg og drift av offentlige veier og anlegg.