Planavgrensningen til områdene er vist på kartutsnittene som vedlegg 1 og 2. Plangrensene vil ha en
mindre justering under utarbeiding av reguleringsplanen. Forslagsstiller for begge planene er Båtsfjord
kommune og WSP Norge AS er plankonsulent. Varslingen gjelder følgende områder:

1. Detaljregulering for Båtsfjord barnehage
Området er i gjeldende kommunedelplan for Båtsfjord tettsted (2004-2008) avsatt til Offentlige
bygninger (S1) og vegareal. En mindre del rundt krysset Nordskogvegen/Havnegata ligger innenfor
«Reguleringsplan for Båtsfjord sentrum – del av RV 891» (vedtatt 2006).

Barnehagen orto.JPG

Hensikten med planen er å samlokalisere Klausjorda barnehage med Nordskogen barnehage. Ny
barnehage vil etableres i bygget til dagens Nordskogen barneskole i Nordskogvegen 33. Barneskolen
skal flytte til Båtsfjord oppvekstsenter i Skolegata. Prosjektet har høy miljøfaktor som et
ombruksprosjekt. Bebyggelsen på østsiden av skolen som i dag er barnehage, Nordskogvegen 33A, er
planlagt revet. Uteområde på vestsiden av dagens skolebygg vurderes som nærmiljøanlegg.
Nordskogvegen planlegges oppgradert med fortau og gangveg langs Idrettsvegen videreføres til
Nordskogvegen. Planområdet er om lag 23 daa stort. Eiendommer som blir berørt er gnr/bnr 2/9, 2/10,
2/179, 2/316, 2/246, 2/212. 2/250, 2/345 mfl.

2. Detaljregulering for Båtsfjord skole/oppvekstsenter
Området er i gjeldende kommunedelplan for Båtsfjord tettsted (2004-2008) avsatt til nåværende
offentlige bygninger (S7), boligområder (B13), vegareal, friområde (F12) og LNF-område (L2).

Skolen orto.JPG

Mindre deler av planområdet overlapper reguleringsplan «Detaljregulering fortau Fv891 Båtsfjord
Neptunelva-Fomakrysset» (vedtatt 2012).

Hensikten med planen er å samlokalisere Nordskogen barneskole i Nordskogvegen med Båtsfjord
ungdomsskole i nytt oppvekstsenter sammen med andre kommunale tjenester på dagens skoletomt for
Båtsfjord skole i Skolegata. Kommunen har satt i gang prosjektering og bygging som reguleringsplanen
vil følge opp og legge føringer for. Skoleanlegget vil i tillegg inneholde kommunale tjenester som
bibliotek- og kulturarealer, samordnet hjelpetjenester, avdeling for videregående opplæring, idrett og et
utendørs nærmiljøanlegg. Fotavtrykk på nytt bygg er ca. 4164 m2. Eldre skolebygg, utenom bygget
Gropa i Gamle Kirkegårdsvei 4, vil bli revet i forbindelse med ny utbyggingen.
Planområdet er omlag 44 daa. Eiendommer som blir berørt er gnr/bnr 2/1, 2/20, 2/250, 2/108, 2/1/106,
2/1/109, 2/1/42, 271739, 2/1/43, 2/1/58, 2/291, 2/1/82, 2/1/99, 2/51, 2/25, 2/276, 2/32, 2/48, 2/287, 2/93,
2/103 mfl.

Formål
Hensikten med begge planene er å samlokalisere barnehager, skoler og kommunale tjenester samt
forbedre gange/sykkel og trafikkforhold i og rundt tiltakene. Reguleringsplanene varsles samlet da
tiltakene sees i sammenheng i forhold til prosess og gjensidig avhengighet i forhold til innhold.
Planområdene ligger i ca 1 km avstand, men er begge tilknyttet Fv891 som går igjennom
sentrumsområdet. Begge områdene er i dag uregulerte. Gjennom planarbeidet vil forhold til
eksisterende bebyggelse, landskap, trafikkforhold og estetikk mm vurderes.
Konsekvensutredning

Det er vurdert i samråd med kommunen at reguleringsplanene ikke utløser krav om
konsekvensutredning i hht. KU-forskriften, men enkelte deltema vil utredes. Planlagte formål er i
samsvar med overordnet plan, ny bebyggelse er under 1500 m2 og områdene benyttes i dag til samme
type offentlig tjeneste som de foreslås regulert til. Det etableres ingen nye kjøreveger i planene, men
eksisterende veger planlegges oppgradert med bedre tilrettelegging for myke trafikanter, nye
gangveger/fortau og et ryddigere trafikkmønster.

Innspill
Alle relevante dokumenter er tilgjengelig på Båtsfjord kommunes hjemmeside
www.batsfjord.kommune.no under Teknisk Etat/Høringer og på servicetorget, i tillegg til WSP Norges
hjemmeside under Kunngjøringer https://www.wsp.com/nb-no/konsernet/norway/kunngjoringer


Det vil bli lagt til rette for medvirkning for berørte parter under planprosessen. Alle innkomne merknader
etter varsling vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Etter at innspill er mottatt og vurdert vil planforslag
bli utarbeidet, oversendt planmyndigheten og lagt ut til offentlig høring. Alle parter som det vedkommer
vil da få ny mulighet til å komme med innspill til planarbeidet.

 

Vedlegg

  1. Varslingsbrev
  2. Varslingskart for detaljregulering av Båtsfjord barnehage
  3. Varslingskart for detaljregulering av Båtsfjord skole/oppvekstsenter
  4. Adresseliste etater/organisasjoner
  5. Referat oppstartsmøte barnehage
  6. Referat oppstartsmøte skole