Generelt

Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp. Dette innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand samt fri sakførsel i retten.

Prioriterte sakstyper er:

 • Familiesaker
 • Erstatning for personskade
 • Oppsigelse/utkastelse av bolig
 • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold
 • Trygd
 • Pensjon
 
Målgruppe

Personer som ikke har økonomi til å betale for juridisk rådgivning eller sakførsel.

Kriterier/Vilkår
 • Du har bruttoinntekt eller næringsinntekt som ikke overstiger 246 000 kr for enslige/ 369 000 kr for ektefeller. Formuesgrensen er 100 000 kr
 • Du har ikke tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker dine utgifter til juridisk bistand med mindre særlige forhold gjør det rimelig

I enkelte tilfeller kan Fylkesmannen gjøre unntak for inntektsgrensen. Uavhengig av inntekt og formue kan det ytes fri rettshjelp

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
 • i saker om kvinnemishandling
 • når du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen

Advokaten du ønsker å benytte, må normalt holde til i nærheten av der du bor eller oppholder deg.

Priser

Personer med bruttoinntekt under kr 100.000,- pr. år betaler ikke egenandel.

 

  Om søknadsprosessen
Veiledning

For å få fri rettshjelp må du fylle ut et egenerklæringsskjema der du opplyser om din økonomiske situasjon. Skjemaet sender du til fylkesmannen sammen med opplysninger om hva saken gjelder. Velger du å ta kontakt med en advokat vil denne i mange tilfeller selv kunne innvilge fri rettshjelp, eller hjelpe deg med å sende søknaden videre.

 
Vedlegg

Legg ved utskrift av din siste likning eller annen bekreftelse på din økonomiske situasjon hvis denne har endret seg.

 
 
Saksbehandling

Hovedregelen er at fylkesmannen avgjør saker om fri rettshjelp. I enkelte tilfeller kan imidlertid dette avgjøres av advokaten selv eller av retten ved fri sakførsel.

 
Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Justisdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

  Skjema for fri rettshjelp