Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gamle Høringer

Varsel om oppstart av reguleringsplan for barnehage og skole/oppvekstsenter

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering av to
områder i Båtsfjord sentrum på vegne av Båtsfjord kommune. I henhold til pbl. § 1-7 og § 12-15 varsles
det også at det kan bli felles plan- og byggesaksbehandling for tiltakene. Reguleringsplanene følges av
kommunens prosjekt «Samlokalisering av kommunale tjenester i Båtsfjord kommune» og vil planlegges
parallelt da de har sammenfallende tidsplan for flytting av funksjoner. 

Merknader og innspill som er relevante til planarbeidet kan sendes skriftlig til WSP Norge AS,
Brøsetekra 15B, 7069 Trondheim eller på e-post til oddhild.fausa@wsp.com innen 16.12.2022.

Oversiktskart

Høring trafikksikkerhetsplan

Båtsfjord kommune har utarbeidet forslag til ny trafikksikkerhetsplan 2023-2026. Høringsforslaget er lagt ut på kommunens hjemmesider, med frist for å komme med uttalelse innen 4. september 2022. Både lag, foreninger, privatpersoner m.m., er velkomne til å komme med uttalelser til forslaget.

Skolekrysset

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn – Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på ny lokalitet - Sandfjordneset i Båtsfjord kommune:
Salmar logo større

Høring om friluftslivsområder i Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune har foretatt en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Båtsfjord kommune.

Vi ønsker nå innspill fra alle dere som har kjennskap til friluftsliv i kommunen, for å kvalitetssikre informasjonen. Vi ønsker særlig informasjon om områder som er viktig for barn/unge og personer med funksjonsnedsettelse.

Høringsfrist: 04.05.2021

 

Båtsfjord sett fra Skrovnes

Høring av kommuneplanens samfunnsdel

Båtsfjord kommune planlegger for framtiden. Formannskapet i Båtsfjord har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 26.oktober 2020.

Samfunnsdelen forsidebilde