§ 1. Formål

Farvannsavgiften skal dekke Båtsfjord kommune v/Båtsfjord Havn KF sine kostnader knyttet til:
a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde
b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven med forskrifter
c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier.
§ 2. Virkeområde og hjemmelsgrunnlag


Denne forskrift er gjeldende for alle fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i et fastsatt avgiftsområde i Båtsfjord kommunes sjøområde.
Retten til å kreve farvannsavgift er hjemmelet i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 36.

§ 2. Virkeområde og hjemmelsgrunnlag


Denne forskrift er gjeldende for alle fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i et fastsatt avgiftsområde i Båtsfjord kommunes sjøområde.
Retten til å kreve farvannsavgift er hjemmelet i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 36.

§ 3. Avgiftsplikt

Fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg i avgiftsområdet skal betale farvannsavgift til Båtsfjord Havn KF. Farvannsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn eller akvakulturanlegg i avgiftsområdet i løpet av samme kalenderdøgn, ilegges avgift kun en gang. Også ankring og stopp i havn innenfor avgiftsområdet anses som anløp, og farvannsavgift beregnes på vanlig måte.


Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:
a) Fartøy med største lengde under 15 meter
b) Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet i havne- og farvannsloven § 6
c) Norske og utenlandske orlogsfartøy og militære statsfartøy
d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
e) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
f) Bergingsfartøy i forbindelse med berging
g) Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer
h) Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.

§ 4. Beregning av farvannsavgift

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av administrasjonen i Båtsfjord Havn KF, basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. Det kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.
For satser og øvrige detaljer så vises det til det til enhver tid gjeldende havneregulativet for Båtsfjord Havn KF som inneholder prisliste og forretningsbetingelser. Havneregulativet publiseres og finnes på hjemmesiden til Båtsfjord kommune.

§ 5. Opplysningsplikt

Fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg i avgiftsområdet skal gi Båtsfjord Havn KF tilstrekkelige opplysninger for riktig beregning (fakturering) av farvannsavgiften og føring av statistikk. For fartøy som delvis er unntatt skal det rapporteres til Båtsfjord Havn KF i forkant av de anløp som ikke er avgiftspliktige. Fartøyets fører eller dets representanter plikter på forespørsel fra kommunen å fremlegge gyldig målebrev i henhold til målereglene i Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969.

§ 6. Ansvarsforhold

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlig for betaling av farvannsavgiften etter havne- og farvannsloven § 40.
Havne- og farvannsloven § 41 fastsetter at skyldig avgift fastsatt i medhold av § 36 (farvannsavgift) er tvangsgrunnlag for utlegg. Krav etter § 36 har panterett i skip og last etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten.
Ved forsinket betaling av farvannsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

 

§ 7. Klageadgang

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverket er klageinstans for vedtak fattet av Båtsfjord Havn KF.

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften erstatter tidligere forskrift, og trer i kraft fra 1. januar 2022.