I tillegg så har Båtsfjord Havn siden etableringen av et kommunalt foretak vært gjennom flere store prosjekter som har endret eiendomsmassen og grensene.
Forutsetningen som har vært lagt til grunn tidligere er at alle eiendommer som er regulert til sjørelatert næring og havnenære industri/lager skal inngå i havnekapitalen. Forvaltning av eiendommer fra etableringen av Båtsfjord Havn KF (år 2014) og frem til i dag, herunder inngåelse og forvaltning av festeavtaler, bekrefter dette.
Målet med dette dokumentet og denne saken er å skape et klart og tydelig skille mellom hva som skal forvaltes av kommunen selv, og hva som skal forvaltes av kommunens havneforetak.
I tillegg vil saken gjøre forvaltningen mer effektiv, samt gi både brukere av havna og kommunen større forutsigbarhet.

Last ned Strategi og prinsipper for forvaltning av havneeiendommer i Båtsfjord kommune PDF her>>