§ 1. Virkeområdet

Forskriften gjelder tiltakshavers plikt til å betale gebyr for behandling av søknader om tiltak i og ved sjø etter havne- og farvannsloven § 14 første ledd.

§ 2. Saksbehandlingsgebyr

Til dekning av Båtsfjord Havn KF sine kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til tiltak i og ved sjø, skal tiltakshaver betale gebyr.
Gebyrenes størrelse er angitt i det til enhver tid gjeldende havneregulativ for Båtsfjord Havn KF. Gebyrstørrelsen vedtas årlig av Båtsfjord kommunestyre, etter innstilling fra Båtsfjord havnestyre. Gebyrregulativet publiseres på Båtsfjord kommune sin hjemmeside. Tvil om det omsøkte tiltakets størrelse i gebyrregulativet avgjøres av havneadministrasjonen, eventuelt etter befaring.
Båtsfjord Havn KF utsteder faktura etter at vedtak er fattet, eller saken er avsluttet, med forfall 15 dager fra regningsdato.

§ 3. Beregning av saksbehandlingsgebyret m.m.

Gebyret skal ikke overskride selvkost. Gebyret skal gjenspeile medgått tid. Ut over dette kan Båtsfjord Havn KF kreve dekket dokumenterte ekstrautgifter som oppstår i forbindelse med behandlingen av søknaden.
Når tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at behandling av en søknad blir avbrutt, skal det betales gebyr i forhold til medgått tid og det arbeid som er lagt ned. Ved avslag på søknad skal det også betales saksbehandlingsgebyr. Det beregnes ikke saksbehandlingsgebyr for behandling av klage over vedtak.

§ 4. Refusjon, bortfall eller reduksjon av saksbehandlingsgebyr.

Dersom krav om saksbehandlingsgebyr åpenbart er urimelig, kan havneadministrasjonen for det enkelte tilfellet bestemme at betalt gebyr refunderes, eller at krav om saksbehandlingsgebyr reduseres eller bortfaller.

§ 5. Klageadgang

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften, kan påklages til Kystverket

§ 6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra straks den er vedtatt.