Om planforslaget

Planområdet er på ca. 20 daa, som omfatter tomten til dagens barnehage og -skole i. Det vurderes ikke ny lokalisering eller utvidelse av areal i forbindelse med reguleringen. Deler av dagens areal til skole og barnehage avsettes som nærmiljøanlegg.

Hensikten med detaljregulering av Nordskogen barnehage er å samlokalisere Nordskogen og Klausjorda barnehage. Nordskogen barneskole flyttes og er en del av kommunens prosjekt «samlokalisering av kommunale tjenester». Planen legger også til rette for regulering av eksisterende idrettsfunksjoner i tidligere skoleareal til nærmiljøanlegg for allmennheten.

Dokumenter

Planforslaget, som består av en planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, kan lastes ned i denne artikkelen.

 

Frist for innspill

Eventuelle merknader til planforslaget bes sendt til postmottak@batsfjord.kommune.no eller med brev til Båtsfjord kommune, MUNT, Hindberggata 18, 9990 Båtsfjord, innen 22.12.2023.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til: Oddhild Fausa, prosjektleder, tlf. 41472841.